Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce - reprezentowany przez Kierownika, ul. Zielona 12, 58-420 Lubawka http://zgm.lubawka.eu/  tel. 75 74 11 322.
 2. W ZGM w Lubawce został powołany inspektor danych osobowych Pan Tomasz Więckowski. Ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod2@synergiaconsulting.pl lub tel. 693 337 954.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • działań niezbędnych do zawarcia z Panią/Panem umowy oraz późniejsze jej wykonywanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 lit. c RODO) w związku z realizowaniem zadań wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.);
 • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowanej władzy publicznej powierzonej Administratorowi na podstawie (art. 6 lit. e RODO)
 • związanym z statutową działalnością Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce;
 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 1. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
 • podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 1. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt) albo do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.
 2. Posiada Pani/Pan prawo:
 • dostępu do treści swoich danych,
 • żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 • żądania usunięcia danych, gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,
 • ograniczenia przetwarzania, gdy:
  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1. lit. a RODO bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo dostępu do danych osobowych z zastrzeżeniem ograniczonego uprawnienia do podania przez Administratora wszelkich danych o źródle pozyskania Pani/Pana danych osobowych (art. 15 ust. 1 lit. g RODO)Ograniczenie to obejmuje dane osobowe osób trzecich w zakresie w jakim ma ono wpływ na prawa i wolności osób, od których dane pozyskano.
 1. Informujemy, iż:
 • w zakresie danych, które Administrator przetwarza w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO, podanie przez Państwa danych osobowych jest obligatoryjne,
 • w zakresie danych osobowych, które administrator przetwarza na podstawie Państwa zgody, podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.