Obsługa Mieszkańców

Do zadań Rejonu Obsługi Mieszkańców należy:

 • przygotowywanie materiałów oraz wytycznych dla ROM-2 do administrowania nieruchomościami,
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłowym stosowaniem stawek czynszu i opłat eksploatacyjnych,
 • zawieranie umów najmu lokali użytkowych, garaży, pomieszczeń gospodarczych i reklam,
 • przygotowanie i zawieranie umów na dostawę energii cieplnej, energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków, gazu oraz nadzór nad realizacją tych umów i rozliczeniem w/w dostaw,
 • zawieranie umów na usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych, usługi kominiarskie, konserwację: dźwigów osobowych, anten zbiorczych, domofonów, instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody,
 • zlecanie i nadzorowanie prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenach administrowanych przez ZGM,
 • prowadzenie ewidencji zasobów mieszkaniowych,
 • prowadzenie ewidencji budynków zabytkowych,
 • wydawanie opinii lokalizacyjnych obiektów oraz opinii w zakresie dzierżawy gruntów będących w administracji ZGM,
 • przygotowywanie przetargów na najem lokali użytkowych,
 • prowadzenie korespondencji w zakresie administrowania w mieszkaniowych zasobach komunalnych.
 • prowadzenie całości spraw związanych z dochodzeniem zaległości czynszowych i opłat za świadczenia
 • wystawianie upomnień dotyczących zaległości za lokale użytkowe
 • wystawianie terminów miesięcznych do zapłaty za lokale użytkowe
 • wystawianie wezwań do zapłaty za lokale użytkowe
 • wypowiadanie umów najmu lokali użytkowych
 • kierowanie spraw do sądu dotyczących lokali użytkowych
 • udzielanie odpowiedzi w sprawach związanych z windykacją należności
 • naliczanie odsetek za zwłokę i prowadzenie windykacji należności z tytułu naliczonych odsetek
 • prowadzenie kartoteki kaucji zabezpieczających z tytułu najmu lokali użytkowych
 • wystawianie zaświadczeń o niezaleganiu z zapłatą czynszu za lokale użytkowe
 • sporządzanie informacji do planów finansowych w zakresie przypisu dochodu z wynajmu lokali
 • sporządzanie miesięcznych zestawień przypisów należności i zobowiązań do syntetycznych kont finansowych.

W menu bocznym oraz poniżej wykaz budynków w ROM 1 i ROM 2 oraz kontakt do administratorów.

Rejon Obsługi Mieszkańców nr 1

Rejon Obsługi Mieszkańców nr 2

Budynki Wspólnot Mieszkaniowych poza zarządem ZGM