Regulaminy

Załącznik do Uchwały Nr IV/42/22
Rady Miejskiej w Lubawce 
z dnia 31 marca 2022 r.

REGULAMIN CMENTARZY KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY LUBAWKA

§1

 1. Cmentarze komunalne zlokalizowane na terenie Gminy Lubawka, zwane dalej Cmentarzami, stanowią mienie Gminy Lubawka.

§2

 1. Cmentarze są otwarte codziennie od 6:00 do 22.00
 2. Uroczystości pogrzebowe odbywają się w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 15:00.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, możliwe jest zorganizowanie pogrzebu w innych dniach i godzinach.

§3

 1. Osoby uprawnione do pochowania zwłok, prochów lub szczątków ludzkich, jak również osoby przebywające na Cmentarzach oraz podmioty świadczące usługi na terenie Cmentarzy zobowiązane są do stosowania niniejszego Regulaminu.
 2. Na terenie Cmentarzy zakazuje się w szczególności:
  1. palenia otwartego ognia;
  2. zastawiania i zagospodarowywania przejść między grobami w sposób powodujący utrudnienie w poruszaniu się osób na cmentarzu;
  3. mycia pojazdów i urządzeń;
  4. jazdy na deskorolkach, wrotkach itp.;
  5. przebywania poza godzinami otwarcia.
 3. Na terenie Cmentarzy zakazuje się bez zezwolenia Administratora:
  1. wykonywania prac kamieniarskich i budowlanych;
  2. stawiania, przestawiania i wynoszenia z cmentarza jego urządzeń, ustawiania ławek, płotów, gazonów itp., utrudniających komunikację i ruch pieszy;
  3. wjazdu pojazdami mechanicznymi.

§4

 1. Z uwagi na ukształtowanie terenu i stary drzewostan, przebywanie na Cmentarzach w czasie występowania takich zjawisk atmosferycznych, jak:  wichura,  gołoledź,  śnieżyce itp. wymaga zachowania szczególnej ostrożności.
 2. W przypadku wystąpienia warunków, mogących stwarzać zagrożenie dla osób przebywających na terenie Cmentarza, Administrator upoważniony jest do jego zamknięcia.

§5

 1. Kolejność pochówków i usytuowanie grobów, na Cmentarzach otwartych do bieżącego chowania zmarłych, musi być zgodne z planem zagospodarowania Cmentarzy, z zachowaniem wymiarów i odstępów, zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 2. Na cmentarzach urządza się:

1)      groby ziemne,

2)      groby ziemne urnowe,

3)      groby murowane,

4)      grobowce.

 1. Nie jest dozwolone murowanie ścian w grobie ziemnym i samowolne przekształcanie grobu ziemnego w grób murowany.

§6

 1. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie oraz w jego otoczeniu spoczywa na osobach uprawnionych do pochowania zmarłych, określonych w obowiązujących przepisach o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
 2. Gromadzenie odpadów, pochodzących z pielęgnacji i utrzymania grobów, dozwolone jest wyłącznie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, z uwzględnieniem ich segregacji.
 3. Zagospodarowanie otoczenia grobu, usuwanie i przestawianie elementów, sadzenie drzew lub krzewów może być dokonane tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Administratora.
 4. W razie stwierdzenia samowolnego zagospodarowania terenu wokół grobu, w szczególności w sposób   utrudniający   dostęp   do   sąsiednich   kwater,   bądź   zakłócający   komunikację   wewnątrz cmentarza, dysponent grobu zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie wyznaczonym przez Administratora.

§7

 1. Przyjęcie   zwłok,   prochów   i   szczątków   do   pochowania   następuje   po   przedstawieniu   przez uprawnioną osobę bądź upoważnioną firmę pogrzebową oryginałów wymaganych dokumentów, określonych w obowiązujących przepisach ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
 2. Pochówki osób zmarłych muszą być wykonywane przez uprawnioną firmę pogrzebową.

§8

 1. W kasie Administratora pobierane są opłaty, ustalone przez Radę Miejską w Lubawce.
 2. Opłaty za pochowanie zwłok oraz rezerwację miejsca wnosi się na okres 20 lat.
 3. Okres 20-letni nie dotyczy grobów murowanych na więcej, niż jedną osobę.
 4. Obowiązek przedłużenia opłaty należy do bliskich osoby pochowanej, a w przypadku braku jej prolongaty Administrator ma prawo przystąpić do likwidacji grobu.
 5. Likwidacja grobu jest poprzedzona wcześniejszą informacją umieszczoną na grobie  i  tablicy informacyjnej, na co najmniej 3 miesiące przed ww. czynnością.
 6. Z działań związanych z likwidacją grobu Administrator sporządza protokół.
 7. Zaległe opłaty naliczane są wg stawek obowiązujących w dniu ich wnoszenia i pobierane są za 20 lat, licząc od pierwszego nieopłaconego roku tak, aby zachować ciągłość w opłatach.

§9

 1. W celu dochowania osoby zmarłej przed upływem 20 lat, ponownie może być użyty grób, tj. podwójny w pionie, oraz może być wykonane dochowanie urny do istniejącego grobu.
 2. Do dysponowania wolnym miejscem w grobie przeznaczonym do pochowania więcej, niż jednej osoby, uprawnieni są członkowie rodziny wg kolejności podanej w obowiązujących przepisach o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
 3. Wniesienie opłaty za grób przez osobę inną, niż dysponent grobu, nie powoduje nabycia przez tę osobę uprawnień, przysługujących dysponentowi.
 4. Prawo dysponowania zarezerwowanym miejscem pod grób mają osoby, które poniosły jego koszt i są w stanie to wykazać.
 5. W przypadku, gdy dysponentami grobu są dwie lub więcej osób, wszelkie decyzje związane z dysponowaniem grobem winny być podejmowane przez wszystkie te osoby lub przez jedną z nich, upoważnioną pisemnie przez osoby pozostałe.

§10

Przechowywanie zwłok w chłodniach oraz zorganizowanie pogrzebu w kaplicach cmentarnych, znajdujących się na terenie Cmentarzy, wymaga uzyskania zgody Administratora i wniesienia opłaty ustalonej przez Radę Miejską w Lubawce.

§11

 1. Wykopanie i wymurowanie grobu, wykonywane przez firmę pogrzebową, musi być uzgodnione z Administratorem i poprzedzone złożeniem dokumentów, określonych w aktualnie obowiązujących przepisach o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz o postępowaniu ze zwłokami i szczątkami ludzkimi i wniesieniem opłat cmentarnych.
 2. Działalność gospodarczą związaną z wykonywaniem prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych na terenie  Cmentarzy mogą prowadzić  wyłącznie  podmioty gospodarcze  uprawnione  do jej prowadzenia.
 3. Podmioty gospodarcze prowadzące prace związane z działalnością wymienioną w ust. 2 muszą dostosować się do ogólnych norm porządkowych, obowiązujących na Cmentarzach oraz wskazań Administratora.
 4. Wykonywanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.
 5. Wykonawcom prac zabrania się:
  1. zastawiania dróg i przejść na terenie Cmentarzy;
  2. wyrzucania gruzu i odpadów pozostałych po robotach kamieniarsko - budowlanych do pojemników rozstawionych na terenie Cmentarzy.

    6. Wykonawców prac zobowiązuje się m.in. do:

 1. przygotowywania zapraw murarskich tylko w specjalnych pojemnikach;
 2. postępowania z pozostałym po remoncie lub rozbiórce pomnika gruzem, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami o odpadach;
 3. uprzątnięcia terenu, wywiezienia wszystkich materiałów po zakończeniu robót i zabezpieczenia miejsca pod grób;
 4. naprawienia ewentualnych szkód wyrządzonych w wyniku realizacji robót.

§12

Ekshumacje zwłok lub szczątków ludzkich mogą być dokonywane na wniosek osób i organów określonych w aktualnych przepisach dotyczących postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, po uzyskaniu stosownych zezwoleń i w uzgodnieniu z Administratorem.

§13

 1. Do stałego wjazdu na teren cmentarzy upoważnione są pojazdy: służb komunalnych, związanych z administracją   i   nadzorem   Cmentarzy,   Policji,   Pogotowia   Ratunkowego,   Straży   Pożarnej, Prokuratury, Inspekcji Sanitarnej.
 2. Wjazd na teren Cmentarzy dozwolony jest pojazdom przewożącym lub kierowanym przez osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub ważne orzeczenie wydane przez organy   rentowe,    równoważne    z    orzeczeniem    o    stopniu   niepełnosprawności,    na   mocy obowiązujących przepisów szczególnych w tym zakresie.
 3. W pozostałych przypadkach wjazd na teren  Cmentarzy możliwy jest jedynie po uprzednim uzyskaniu zgody Administratora.
 4. Przedsiębiorcom, w celu wykonania usług cmentarno-pogrzebowych, umożliwia się wjazd na teren Cmentarzy w dni robocze w godzinach pracy Administracji, po uprzednim zgłoszeniu wjazdu na cmentarz u Administratora.
 5. Zabrania się wjazdu na teren Cmentarzy pojazdów oraz sprowadzania sprzętu, których użycie mogłoby spowodować uszkodzenia w infrastrukturze Cmentarzy.
 6. Kierujący pojazdami, poruszający się po alejach cmentarnych, zobowiązani są zachować szczególną ostrożność, poruszać się z prędkością do 5 km/h, nie zakłócać ceremonii pogrzebowych oraz nie tarasować dróg cmentarnych i ścieżek.

§14

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1947).

UZASADNIENIE

W uchwale zmieniającej skorygowano kwestionowane przez Prokuraturę Rejonową w kamiennej Górze zapisy, które wczesniej znajdowały się w Załączniku nr 1 do Uchwały w treści § 3 ust. 2pkt 2 i 7. Prokuratura Rejonowa w Kamiennej Górze wniosła o uchylenie zapisów dotyczących: zakazu wprowadzania psów oraz zakazu zachowań uwłaczających pamięci zmarłych, jako powtórzenie przepisów regulowanych aktem prawnym wyższego rzedu

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubawce

Michał Ołdak

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/187/16
Rady Miejskiej w Lubawce 
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KAPLIC CMENTARNYCH NA TERENIE GMINY LUBAWKA

Rozdział I Przepisy ogólne

§1

Kaplice cmentarne oraz chłodnia położone na terenie Gminy Lubawka stanowią własność Gminy Lubawka.

§2

Kaplicami zarządza zarządca wyłoniony zgodnie z obowiązującymi przepisami przez Gminę Lubawka zwany dalej "Administratorem".

§3

 1. Korzystanie z Kaplic oraz chłodni jest odpłatne.
 2. Opłatę pobiera Administrator zgodnie z cennikiem.

§4

 1. Za utrzymanie ładu i porządku w czasie przechowywania zwłok odpowiada Administrator. Organizator pogrzebu jest zobowiązany podporządkować się jego zaleceniom.
 2. Na  Administratorze   ciąży   również   obowiązek   postępowania  zgodnie   z   przepisami   sanitarnymi dotyczącymi postępowania ze zwłokami.

§5

Drzwi zewnętrzne Kaplic należy zamykać w celu zabezpieczenia pomieszczeń przed zwierzętami, owadami i wysoką temperaturą.

§6

Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kaplic cmentarnych i chłodni sprawują odpowiednie referaty Urzędu Miasta Lubawka.

Rozdział II Korzystanie z pomieszczeń kaplic cmentarnych.

§7

Kaplice cmentarne służą do przechowywania zwłok i wykonywania ceremonii pogrzebowych.
Są miejscem ciszy i powagi.

§8

 1. Prawo przechowywania zwłok ludzkich w kaplicach  ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:
 1. pozostały małżonek (-ka),
 2. krewni zstępni,
 3. krewni wstępni,
 4. krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
 5. powinowaci w linii prostej do l stopnia.
 1. Ponadto prawo przechowywania zwłok ludzkich w kaplicy przysługuje osobom wskazanym w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j.Dz.U. z 2015 r., poz. 2126 ze zm.).

§9

Kaplice cmentarne czynne są w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00. Poza godzinami pracy pełniony jest dyżur telefoniczny. Numer telefonu podany jest na tablicy informacyjnej.

§10

Kaplice przyjmują i organizują pochówki osób bez względu na ich wyznanie.

§11

W kaplicach cmentarnych możliwe jest otwarcie trumny w celu pożegnania osoby zmarłej przez rodzinę i osoby bliskie oraz położenia przy trumnie wieńców i kwiatów.

§12

Nie zezwala się na przechowywanie w kaplicach zwłok będących w daleko posuniętym rozkładzie lub po śmierci będącej przyczyną chorób zakaźnych.

§13

Za przedmioty prywatne użyte do dekoracji lub obrządku pogrzebowego Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

Rozdział III Korzystanie z chłodni

§14

Chłodnia przyjmuje do przechowywania ciała osób zmarłych przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia, za wyjątkiem przypadków wymienionych w § 12.

§15

Ciała do chłodni przyjmowane są odpłatnie zgodnie z cennikiem w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00 przez pracowników Administratora , w pozostałe dni i po godzinach przez osoby upoważnione przez Administratora.

§16

Dokumentem uprawnionym do przyjęcia ciała osoby zmarłej do chłodni jest karta zgonu wydana przez lekarza. W przypadku gdy przyczyną zgonu było przestępstwo, na pochowanie zwłok oprócz karty zgonu wymagane jest zezwolenie prokuratora.

§17

Przechowywanie ciała osoby zmarłej odbywa się z reguły do 48 godzin, a w sytuacjach szczególnych dopuszcza się dłuższe przechowywanie.

§18

Wydawanie ciała osoby zmarłej osobom uprawnionym do ich pochowania odbywa się w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00, poza godzinami pracy pełniony jest dyżur telefoniczny. Numer telefonu podany jest na tablicy informacyjnej.

§19

 1. Do obowiązków osoby zatrudnionej przy obsłudze chłodni należy:
  1. Nadzór nad aparaturą chłodniczą i wyposażeniem budynku oraz zgłaszanie do Urzędu Miasta Lubawka wszelkich awarii,
  2. Ewidencjonowanie czynności wykonywanych w związku z przyjmowaniem zwłok dostarczanych przez przedsiębiorców pogrzebowych polegających na:
   • przechowywaniu zwłok w chłodni (data i godz. przyjęcia),
   • wydawaniu zwłok z chłodni (data i godz. wydania), po uiszczeniu opłaty u Administratora i przedłożeniu przez przedsiębiorcę pogrzebowego lub osobę urządzającą pochówek do wglądu rachunku wystawionego przez administratora wraz z dowodem wpłaty za wykonaną usługę,
  3. Przekazywanie do Urzędu Miasta Lubawka danych wynikających z prowadzonej ewidencji niezbędnych dla wystawienia faktur za wykonane usługi,
  4. Utrzymywanie należytej czystości w całym obiekcie, zgodnie z wymogami Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego.
 2. Usługi odpłatne wykonane przez pracownika obsługującego chłodnię winny być przez niego wpisane w zeszycie dostarczonym przez Urząd Miasta Lubawka, przeznaczonym wyłącznie do tego celu.
 3. Pracownik ma obowiązek poinformować przedsiębiorcę pogrzebowego lub osobę urządzającą pochówek oraz Administratora o rodzaju wykonanych usług, celem umożliwienia dokonania rozliczeń.
 4. Opłaty uiszcza przedsiębiorca pogrzebowy lub osoba urządzająca pochówek przed wydaniem zwłok z chłodni u Administratora.

§20

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za osoby prowadzące usługi pogrzebowe.

§21

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2126 ze zm.)

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubawce

Wanda Zabiegło