Wymiana wodomierzy

Szanowni Mieszkańcy!

W roku 2024 nastąpiła zmiana sposobu rozliczania kosztów dostarczania wody i odprowadzania ścieków w budybnkach w zarządzie Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce.

W ostatnich tygodniach ZGM odnotowuje znaczne różnice pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem* koszt dostawy wody i odprowadzenie ścieków wynikający z występowania różnic pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych pokrywają odpowiednio najemcy i/lub właściciele lokali.

Ww. koszt będzie rozliczany przez ZGM w zależności od wyposażenia obiektów w wodomierze i urządzenia pomiarowe rozliczeniowe, zgodnie z częścią II Regulaminu.

 

Przyczynami powszechnie występujących różnic w zużyciu wody pomiędzy sumą zużycia według wskazań wodomierzy indywidualnych, a zużyciem według wodomierza głównego są:

 1. Dokładność wskazań wodomierzy i nie ujawnianie przez liczydło wodomierza małych przecieków z urządzeń domowych lub wypływu wody poniżej progu rozruchowego wodomierza, których suma jest tak duża, że zostanie zarejestrowana przez wodomierz główny.
 2. Uszkodzenie wodomierza mieszkaniowego, nieprawidłowa eksploatacja wodomierzy, dławienie przepływu wody poprzez minimalne otwarcie zaworów odcinających, manipulacja i ingerencja osób niepowołanych.
 3. Nieszczelność instalacji wodociągowej.
 4. Odkładanie się w wodomierzu zanieczyszczeń, wapnia, żelaza itp.
 5. Występujące w instalacji zjawisko uderzeń hydraulicznych spowodowane chwilowym zapowietrzeniem instalacji.
 6. Nieprawidłowy sposób montażu wodomierza.
 7. Brak rzeczywistych odczytów z mieszkań, w których nie udostępniono wodomierzy do odczytu i szacowanie zużycia (rozliczanie ryczałtem).
 8. Niejednoczesność odczytów wodomierzy mieszkaniowych i wodomierza głównego.
 9. Zaokrąglenie odczytu do pełnych m(ma znaczenie przy niewielkim poborze wody).

 

Przypominamy, że koszty montażu pierwszych wodomierzy w lokalach mieszkalnych komunalnych pokrywa ZGM. Każdy kolejny wodomierz powinien być wymieniony przez użytkownika lokalu na własny koszt.

Koszty montażu wodomierza w lokalach użytkowych i własnościowych pokrywają indywidualni użytkownicy.

 

Kiedy należy wymienić wodomierz?

Wymiana wodomierza powinna nastąpić, gdy:

 • upłynął termin legalizacji wodomierza, który wynosi 5 lat;
 • wodomierz uległ uszkodzeniu lub zniszczeniu, np. przez zamarznięcie, zalanie, uderzenie;
 • wodomierz nie działa prawidłowo, np. nie rejestruje zużycia wody, pokazuje błędne odczyty, jest zatkany lub zabrudzony;
 • zmieniły się warunki techniczne lub prawne, np. zmiana rodzaju lub wielkości instalacji hydraulicznej.

Chęć wymiany wodomierza należy zgłosić do przedsiębiorstwa wodociągowego (PGK SANIKOM Lubawka). Przedsiębiorstwo wodociągowe poinformuje użytkownika o sposobie wymiany wodomierza.

 

Uczulamy mieszkańców, aby na bieżąco kontrolowali swoje wodomierze i niezwłocznie zawiadamiali o ewentualnych nieprawidłowościach. Należy kontrolować bieżące wskazania wodomierzy jak również porównywać stan wodomierza ze wskazaniem wodomierza podanym na fakturze.

Bardzo ważne jest też utrzymywanie w sprawności armatury łazienkowej. Usunięcie awarii, "cieknących spłuczek" i "kapiących kranów" pozwoli uniknąć ponoszenia kosztów wynikających z różnic wskazań wodomierzy.

 

Mając na uwadze powyższe apelujemy do najemców i włascicieli lokali:

 • Upewnij się, że Twój wodomierz jest sprawny i posiada aktualną legalizację! W razie potrzeby wymień wodomierz!
 • Upewnij się, że w Twoim lokalu nie występują awarie i usterki urządzeń i instalacji wodnych!
 • Udostępniaj swój wodomierz do odczytu przez inkasenta PGK Sanikom!
 • Nie podawaj odczytów zdalnie, odczyt prawidłowy to odczyt dokonany przez inkasenta!

 

* Regulamin rozliczenia kosztów dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków oraz rozliczeń z indywidualnymi użytkownikami lokali w budynkach komunalnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce