Aktualne stawki opłat cmentarnych

Załącznik
do Uchwały Nr VIII/276/17
Rady Miejskiej w Lubawce 
z dnia 22 czerwca 2017 r.

 

Stawki opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych

 

 Lp. Wyszczególnienie rodzaju opłat Okres ważności opłaty Wysokość opłaty [zł]*
1. Opłata za korzystanie z kaplicy cmentarnej w Lubawce jednorazowa 239,76
2. Opłata za korzystanie z kaplicy cmentarnej w Miszkowicach jednorazowa 182,52
3. Wykopanie dołu małego (wym. 1,20 x 0,60 x 1,20) jednorazowa 225,72
4. Wykopanie dołu urnowego pojedynczego jednorazowa 162,00
5. Wykopanie dołu dużego (wym. 2,00 x 1,00 x  1,70) jednorazowa 501,12
6. Wykopanie dołu piętrowego jednorazowa 1.225,80
7. Wykopanie dołu rodzinnego w poziomie jednorazowa 1.140,48
8. Złożenie trumny do dołu małego jednorazowa 108,00
9. Złożenie / dochowanie urny do grobu jednorazowa 108,00
10. Złożenie trumny do dołu dużego jednorazowa 218,16
11. Złożenie trumny do dołu piętrowego jednorazowa 410,40
12. Złożenie trumny do dołu rodzinnego w poziomie jednorazowa 584,28
13. Miejsce pod wykopanie dołu małego / urnowego jednorazowa 402,84
14. Miejsce pod wykopanie dołu dużego jednorazowa 615,60
15. Miejsce pod wykopanie grobu ziemnego - podwójnego piętrowego jednorazowa 669,60
16. Miejsce pod wykopanie grobu ziemnego - podwójnego poziomego jednorazowa 831,60
17. Miejsce pod grób wielournowy - ziemny jednorazowa 507,60
18. Miejsce pod grób murowany w pionie jednorazowa 1.479,60
19. Miejsce pod grób murowany podwójny w poziomie jednorazowa 1.911,60
Rezerwacja miejsca grzebalnego do pochowania zwłok i prochów:
20. Rezerwacja placu pod grób ziemny 20 lat 864,00
21. Rezerwacja placu pod grób murowany 20 lat 1.188,00
22. Rezerwacja placu pod grób murowany podwójny poziomy 20 lat 1.620,00
23. Dopłata za przekwalifikowanie grobu ziemnego w grób murowany jednorazowa 432,00
Wznowienie opłaty za udostępnienie miejsca grzebalnego do pochowania  zwłok i prochów:
24. Grób mały 20 lat 324,00
25. Grób duży 20 lat 432,00
Opłaty za usługi
26. Opłata stała za wjazd na cmentarz w celu montażu nagrobka jednorazowo 86,40
27. Korzystanie z chłodni cmentarnej doba 54,00
28. Opłaty administracyjne związane z przeprowadzeniem ekshumacji jednorazowo 54,00

 

Opłaty w dni ustawowo wolne od pracy określone w poz. 3 - 12 podwyższa się o 30%

Opłaty po godzinach pracy podwyższa się o 20%

 

* Opłaty ujęte w cenniku są cenami brutto.

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej, wskazuje, że ustalanie wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej należy do kompetencji organów stanowiących JST. Usługami takimi są usługi cmentarne. Dotychczasowe opłaty cmentarne w Gminie Lubawka ustalone Uchwałą Rady Miejskiej w Lubawce w miesiącu sierpniu 2016 roku, ustalone były na poziomie stawek obowiązujących od 2011 roku i stosowanych przez wcześniejszego administratora cmentarza. Gmina Lubawka w 2016 roku dokonała zmiany podmiotu świadczącego w jej imieniu zadania własne obejmujące utrzymanie cmentarzy, którym od września 2016 roku jest Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce. Administrator cmentarza wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie nowych wysokości opłat cmentarnych.