Regulamin prowadzenia handlu przez rolników

Załącznik do uchwały Nr IV/344/22                  Rady Miejskiej w Lubawce                                     z dnia 31 marca 2022 r.

 

Regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników w wyznaczonym miejscu

 

§ 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty wyłącznie przez rolników i ich domowników w miejscu wyznaczonym w § 1 Uchwały.

2. Handel odbywa się w godzinach 8:00 do 12:00 w każdy piątek i sobotę, za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2. Właścicielem miejsca prowadzenia handlu jest Gmina Lubawka, a administratorem Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce.

§ 3. 1. Uprawnieni do prowadzenia handlu w wyznaczonym miejscu są zobowiązaniu do posiadania i okazania dokumentów potwierdzających status rolnika w rozumieniu art.6 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub status domownika w rozumieniu art.2 pkt 2 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz. U. z 2021 poz.2290) oraz dokumentów potwierdzających tożsamość.

2. Dokumenty o których mowa w ust.1 należy okazać na każde żądanie osoby upoważnionej do kontroli.

§ 4. Upoważnionym do weryfikacji statusu rolnika lub domownika jest inkasent opłaty targowej - Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce.

Przedmiotem handlu mogą być tylko produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym.

§ 5. Od osób wskazanych w § 3 ust.1, prowadzących handel nie pobiera się opłaty targowej.

§ 6. Handel może odbywać się:

 1. z ręki, kosza, wózka ręcznego, skrzynki;
 2. z rozstawionych stolików handlowych;
 3. z pojazdów.

§ 7. Osoby prowadzące handel są zobowiązane do:

 1. przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu;
 2. posiadania przy sobie dokumentów potwierdzających status rolnika lub domownika o których mowa w § 3 ust.1 oraz dokumentów potwierdzających tożsamość;
 3. oznakowania wystawionych na sprzedaż towarów w sposób identyfikujący gospodarstwo rolne;
 4. umieszczenia w sposób widoczny cen oferowanych do sprzedaży towarów;
 5. używania urządzeń pomiarowych posiadających ważną cechę legalizacji, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości, rzetelności ważenia lub mierzenia towarów.
 6. przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, higieniczno - sanitarnych, weterynaryjnych, porządkowych;
 7. organizacji stoiska handlowego lub miejsca handlu w sposób niepowodujący utrudnień w ruchu;
 8. utrzymania porządku na zajmowanym miejscu handlowym i w jego otoczeniu oraz posprzątania po zakończonej sprzedaży.

§ 8. Spory powstałe pomiędzy administratorem a handlującymi rozstrzyga w zakresie swoich kompetencji Burmistrz Miasta Lubawka

 

UZASADNIENIE

                Z dniem 1 stycznia 2022 roku weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz. U. 2021 poz. 2290). Nowe przepisy mają zachęcić rolników do sprzedaży swoich produktów w wyznaczonych miejscach, co ma zwiększyć dochody gospodarstw rolnych. Celem ustawy jest zwiększenie dostępności klientów do produktów z gospodarstw rolnych.                                                                                                                  Ustawa określa ułatwienia w prowadzeniu handlu w wyznaczonych miejscach, gdzie rolnicy i domownicy zwolnieni są z opłaty targowej. Według ustawy to rada gminy wyznacza miejsce, w którym będą sprzedawane produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym. Rada gminy jest odpowiedzialna za uchwalenie regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na obowiązkowo wyznaczonych miejscach.

                Zgodnie z art. 6 w/w ustawy, wyznaczenie miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubawce

                        Michał Ołdak