Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce - reprezentowany przez kierownika, ul. Zielona 12, 58-420 Lubawka http://zgm.lubawka.eu/  
 2. W ZGM w Lubawce został powołany inspektor danych osobowych Pan Tomasz Więckowski ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod2@synergiaconsulting.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 1. działań niezbędnych do zawarcia z Panią/Panem umowy oraz późniejsze jej wykonywanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 lit. c RODO) w związku z realizowaniem zadań wynikających z przepisów prawa, w szczególności;
 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372);
 • ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. 2021 r. poz. 1048);
 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie KC (Dz.U. 2020 r. poz. 611 ze zm.);
 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2133 ze zm., Dz.U. z 2021 r. poz. 11, ze zm.);
 • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm., Dz.U. z 2021 r. poz. 11 ze zm.);
 • ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, Dz.U. z 2020r. poz. 288 ze zm.);
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, Dz.U. Z 2020 r. poz. 284 ze zm.);
 1. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowanej władzy publicznej powierzonej Administratorowi na podstawie (art. 6 lit. e RODO)
 2. związanym z statutową działalnością Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce;
 3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 1. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
 1. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 2. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 1. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt) albo do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.
 2. Posiada Pani/Pan prawo:
 1. dostępu do treści swoich danych,
 • prawo dostępu do danych osobowych z zastrzeżeniem ograniczonego uprawnienia do podania przez Administratora wszelkich danych o źródle pozyskania Pani/Pana danych osobowych (art. 15 ust. 1 lit g RODO)  ograniczenie to obejmuje dane osobowe osób trzecich w zakresie w jakim ma ono wpływ na prawa i wolności osób, od których dane pozyskano,
 1. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 2. żądania usunięcia danych, gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
 1. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,
 3. ograniczenia przetwarzania, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 1. prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1. lit. a) RODO bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 2. prawo dostępu do danych osobowych z zastrzeżeniem ograniczonego uprawnienia do podania przez Administratora wszelkich danych o źródle pozyskania Pani/Pana danych osobowych (art. 15 ust. 1 lit. g RODO)  Ograniczenie to obejmuje dane osobowe osób trzecich w zakresie w jakim ma ono wpływ na prawa i wolności osób, od których dane pozyskano.
 1. Informujemy, iż:
 1. w zakresie danych, które Administrator przetwarza w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO,   podanie przez Państwa danych osobowych jest obligatoryjne
 2. w zakresie danych osobowych, które administrator przetwarza na podstawie Państwa zgody, podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.