Regulamin targowiska gminnego

                  Załącznik do uchwały Nr I/127/2016
Rady Miejskiej w Lubawce
     z dnia 28 stycznia 2016 roku

 

REGULAMIN TARGOWISKA GMINNEGO

 

§ 1.

Regulamin określa zasady korzystania z targowiska gminnego zwanego dalej targowiskiem.

§ 2.

Właścicielem targowiska w Lubawce jest Gmina Lubawka.

§ 3.

Targowiska gminne obejmują teren działek nr 21 i 22 położonych w Lubawce przy ul. Anielewicza oraz część działki nr 164/16 położonej w Chełmsku Śląskim przy ul. Sądeckiej.

§ 4.

Administratorem targowiska jest Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce.

§ 5.

Teren targowiska przeznaczony jest do handlu w szczególności ze straganów, stoisk, przyczep, pojazdów samochodowych, koszy, z ręki.

§ 6.

Uprawnieni do handlu na targowisku są osoby fizyczne, w tym rolnicy, działkowcy, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, pod warunkiem uiszczenia opłaty targowej.

§ 7.

Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary i artykuły nie wyłączone z obrotu na mocy odrębnych przepisów oraz pod warunkiem, że ich sprzedaż na targowisku nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 8.

Na targowisku zabrania się:
        1. Sprzedaży następujących towarów:
           a) nafty, benzyny, spirytusu ska onego(denaturat), trucizny, środków leczniczych,
           b) broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz środków pirotechnicznych,
           c) artykułów szkodliwych dla zdrowia lub stanowiących zagrożenie dla życia ludzkiego oraz artykułów zepsutych, sfałszowanych lub fałszywie oznaczonych, pochodzących z kradzieży,
           d) kamieni szlachetnych, platyny, złota i srebra oraz przedmiotów sporządzonych z tych kruszców bez wymaganej cechy probierczej
           e) płyt CD, DVD-bez właściwego zezwolenia,
           f) towarów nieposiadających wymaganych oznaczeń i atestu;
        2. Wystawiania towarów poza teren wskazanego przez administratora targowiska miejsca sprzedaży;
        3. Pozostawiania przenośnych lub przewoźnych straganów, po godzinach otwarcia targowiska;
        4. Prowadzenie gier hazardowych oraz sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań i przetargów;
        5. Wystawiania, reklamowania i spożywania napojów alkoholowych
        6. Zaśmiecania i zanieczyszczania targowiska;
        7. Parkowania pojazdów mechanicznych, które nie są związane z prowadzeniem sprzedaży.

  § 9.

Sprzedaż artykułów spożywczych powinna odbywać się zgodnie z wymaganiami zawartymi w odrębnych przepisach, a w szczególności zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

§ 10.

  1. Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są uwidocznić ceny na towarach wystawionych do sprzedaży w sposób niebudzący wątpliwości;
  2. Do ważenia i mierzenia towarów mogą być używane wyłącznie jednostki miar obowiązujące w obrocie towarowym (metr, kilogram, litr i ich pochodne);
  3. Narzędzia pomiarowe używane na targowisku powinny posiadać ważną cechę legalizacyjną oraz powinny być ustawione i używane w sposób pozwalający kupującemu stwierdzić prawidłowość i rzetelność ważenia i mierzenia;
  4. Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są do posiadania aktualnego dowodu opłaty targowej i okazania go na każde żądanie obsługi targowiska oraz upoważnionych do kontroli innych podmiotów;
  5. Okazywania na żądanie przedstawicieli właściwych organów upoważnionych do kontroli odrębnymi przepisami, dokumentów upoważniających do prowadzenia sprzedaży.

§ 11.

  1. Wysokość dziennej opłaty targowej ustala Rada Miejska w Lubawce.
  2. Opłata targowa pobierana jest przez uprawnionego inkasenta według stawek zgodnych z aktualnie obowiązującą uchwałą.
  3. Inkasent zobowiązany jest wystawić pokwitowanie pobranej należności.

§ 12.

Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są do:
       1) uiszczania dziennej opłaty targowej,
       2) posiadania przy sobie dokumentu tożsamości, dowodu uiszczenia opłaty targowej,
       3) naprawienia szkód wyrządzonych na targowisku,
       4) utrzymania czystości w obrębie stanowiska handlowego w czasie i po zakończeniu handlu,
       5) przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych i porządkowych.

§ 13.

Na targowisku istnieje możliwość wynajęcia stoisk i straganów będących własnością administratora.

§ 14.

Administrator targowiska jest zobowiązany do:
       1) utrzymania porządku i czystości na terenie targowiska, odśnieżania targowiska i usuwania śliskości na ciągach komunikacyjnych targowiska,
       2) przestrzegania przepisów regulaminu,
       3) przestrzegania przepisów sanitarnych i porządkowych,
       4) zapewnienia właściwej organizacji obsługi targowiska oraz bieżącego konserwowania i utrzymywania w sprawności infrastruktury targowiska,
       5) informowania właściwych służb i inspekcji o przypadkach łamania prawa na terenie targowiska,
       6) bieżącego wykonania innych czynności związanych z administrowaniem targowiska.

§ 15.

Regulamin targowiska jest udostępniany na tablicy informacyjnej targowiska oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

§ 16.

Osoby handlujące na targowisku bez wymaganego zezwolenia, nieprzestrzegające niniejszego regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego, mogą zostać usunięte z targowiska przez administratora targowiska, osobę nadzorującą targowisko, samodzielnie lub przy pomocy odpowiednich służb porządkowych.

§ 17.

Skargi i wnioski związane z działaniem targowiska przyjmuje Burmistrz Miasta Lubawka lub osoba przez niego upoważniona.

§ 18.

Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu podlegają odpowiedzialności karno -administracyjnej.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Lubawce

                                                                                                      Wanda Zabiegło