Wspólnoty Mieszkaniowe

Zakład Gospodarki Miejskiej (ZGM), działając w imieniu Gminy Lubawka, zwraca się z informacją dotyczącą aspektów formalnych remontów przeprowadzanych w budynkach Wspólnot w zarządzie obcym (innym niż ZGM).

Gmina Lubawka jako właściciel lokali (lokalu) mieszkalnych w budynkach Wspólnot ma obowiązek partycypowania w kosztach jego utrzymania, w szczególności remontów mających wpływ na stan techniczny całego budynku, części wspólnych budynku lub lokalu komunalnego. W trosce o dobro wspólne prosimy o przestrzeganie w przyszłości następujących zaleceń:

 • zamiar przeprowadzenia robót o których mowa powyżej należy uzgodnić z wszystkimi współwłaścicielami i zarządcami nieruchomości, w tym z Zakładem Gospodarki Miejskiej,
 • techniczny odbiór robót musi być przeprowadzony w obecności przedstawiciela ZGM a jego termin i miejsce należy uzgodnić z Zakładem Gospodarki Miejskiej,
 • po dokonaniu bezusterkowego odbioru robót i wystawieniu faktury/rachunku przez Wykonawcę do Zakładu należy dostarczyć:
  • ofertę Wykonawcy na wykonanie robót wraz ze wskazaniem zakresu robót i/lub kosztorys ofertowy,
  • kosztorys powykonawczy,
  • kopię faktury/rachunku wystawionej przez Wykonawcę,
  • dokument obciążenia Gminy Lubawka udziałem procentowym całkowitego kosztu robót.

Wyżej wymienione zalecenia dotyczą w szczególności prac przekraczających tzw. zwykły zarząd nieruchomością.

Ponadto przypominamy, że:

 • Inwestor zobowiązany jest dokonać zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót lub wystąpić o pozwolenie na budowę do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanego, w przypadkach określonych przepisami Ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332),
 • Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP a także pod kierownictwem osób posiadających stosowne przygotowanie zawodowe.

Poniżej przykładowy protokół technicznego odbioru robót.

Pliki do pobrania