Wykonanie usługi sprzątania szaletu miejskiego usytuowanego w parku przy ul. Kamiennogórskiej w Lubawce

Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce zaprasza do składania ofert na "Wykonanie usługi sprzątania szaletu miejskiego usytuowanego w parku przy ul. Kamiennogórskiej w Lubawce".

ZAPYTANIE OFERTOWE

Lubawka, dnia 27.04.2023 r.

I. ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce
58-420 Lubawka, ul. Zielona 12
tel.: 75-74-11-322, fax: 75-74-11-822,
e mail: kontakt@zgm.lubawka.eu

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

W związku z faktem, iż wartość zamówienia jest niższa od kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710.), zamówienie udzielane jest na zasadach określonych w art. 44 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.    Przedmiotem zamówienia jest:

"Wykonanie usługi sprzątania szaletu miejskiego usytuowanego w parku przy ul. Kamiennogórskiej w Lubawce", działka nr 80/1, obręb 3 Lubawka.
Toaleta, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, składa się z następujących pomieszczeń:

a)    WC niepełnosprawnych i damski z umywalką,
b)    WC męski,
c)    WC męski - pisuar z umywalką,
d)    pomieszczenie gospodarcze.

2.    Do obowiązku Wykonawcy należy w szczególności:

a)    sprzątanie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych,
b)    sukcesywne uzupełnianie środków dezynfekcyjnych i zapachowych,
c)    sukcesywne uzupełnianie środków higienicznych, tj.:
       -   mydła w płynie
       -   papieru toaletowego
d)    zamiatanie i mycie środkiem myjąco - dezynfekującym posadzek i zmywalnych części ścian wraz z drzwiami i oknami,
e)    zamiatanie i mycie wejść do toalety,
f)    opróżnianie zapełnionych koszy na śmieci oraz wynoszenie odpadów do miejsca składowania,
g)    zamiatanie chodnika oraz sprzątanie terenu wokół toalety.

3.    Do obowiązków Wykonawcy należy również:

a)    otwieranie o godz. 10.00 i zamykanie o godz. 21.00 drzwi wejściowych w miesiącach: maj, wrzesień, październik
b)    otwieranie o godz. 10.00 i zamykanie o godz. 22.00 drzwi wejściowych w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień.

4.    Wykonawca realizując przedmiot umowy zobowiązuje się:

a)    posługiwać technologiami i używać stosownego sprzętu oraz urządzeń czyszczących, które gwarantują utrzymanie poszczególnych elementów w czystości,
b)    stosować środki czyszczące (do mycia, czyszczenia, dezynfekcji), odpowiednie dla czyszczonej powierzchni, a także według potrzeby, nie rzadziej niż 2 razy na dobę, uzupełniać środki higieniczno-sanitarne i myjące w rodzajach odpowiadających przeznaczeniu.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

1.    Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2023 r.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się zarówno firmy, jak i osoby fizyczne.
2.    Rozliczenie będzie następować w następujący sposób:

a)    na podstawie umowy po wystawieniu faktury lub rachunku w przypadku firmy,
b)    na podstawie umowy-zlecenia w przypadku osoby fizycznej.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1.    Oferta powinna zawierać cenę brutto dla przedmiotu zamówienia:

a)    robocizny i alternatywnie robocizny wraz z kosztami zakupu środków czystości w przypadku firmy,
b)    robocizny w przypadku osoby fizycznej.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.    Oferty, należy składać w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego tj. w Zakładzie Gospodarki Miejskiej w Lubawce, ul. Zielona 12, pokój nr 5 (I piętro, biuro podawcze) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2.    Termin składania ofert upływa dnia 8.05.2023 r. o godz. 12:00.
3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. OCENA OFERT:

1.    Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena - 100 %

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

1.    O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

X. DODATKOWE INFORMACJE:

1.    Dodatkowych informacji udziela:
Krzysztof Olszak - Inspektor ds. cmentarzy komunalnych i terenów zielonych
tel. 789 121 625, Rejon obsługi terenowej (parter), siedziba Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce ul. Zielona 12, e-mail: krzysztof.olszak@zgm.lubawka.eu

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1.  Zamawiający wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu spotkania w celu podpisania umowy.
2.   Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
3.   Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

 

Kierownik
Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce
/-/Ireneusz Kordziński

Pliki do pobrania