Regulamin porządku domowego

REGULAMIN   PORZĄDKU   DOMOWEGO

I.    Przepisy w zakresie utrzymania budynku i lokali

1. Budynek mieszkalny wymaga szczególnej opieki ze strony mieszkańców. Jego ochrona przed wczesnym niszczeniem oraz utrzymanie w należytym stanie użytkowym leży w interesie samych mieszkańców.

2. Obowiązkiem każdego najemcy jest przejawiać troskę o wspólne dobro i współdziałać z Zarządcą, a zwłaszcza niezwłocznie powiadamiać Zarządcę o wszelkich zauważonych uszkodzeniach lub niesprawności instalacji, drzwi, zamków, włazów, dachu itp. Obowiązkiem najemców lokali jest troszczyć się o należyte zabezpieczenie lokali i budynku przed utratą ciepła. W tym celu należy uszczelniać na okres zimowy otwory okienne, drzwiowe itp. oraz uzupełnić oszklenie.

3. Mieszkańcy powinni dbać o oszczędne i racjonalne zużycie wody i energii elektrycznej na nieruchomości oraz zgłaszać Zarządcy wszelkie zaobserwowane przejawy marnotrawstwa mienia.

4. Nie jest dopuszczalne wrzucanie do urządzeń kanalizacyjnych przedmiotów mogących spowodować niedrożność instalacji.

5. Zarządca winien zagwarantować sprawne działanie instalacji i urządzeń technicznych oraz usunąć powstałe awarie, przeprowadzić konserwacje i remonty części budynku przeznaczone do wspólnego użytku.

6. Dostęp do urządzeń technicznych znajdujących się w budynku (np. wodomierze, główne zawory wodociągowe itp.) powinien być udostępniony przez mieszkańców osobie upoważnionej przez Zarządcę lub pracownikom przedsiębiorstw (zakładów) wodociągowych, gazowni, ciepłowni itp.

7. Na żądanie Zarządcy najemcy są obowiązani zezwolić na wstęp do lokalu, umożliwić przeprowadzenie konserwacji, pomiarów, remontów lub usunięcia awarii w lokalu i nieruchomości wspólnej, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje.

8. Utrudnienie lub uniemożliwienie wypełnienia obowiązków zawodowych osobom działającym w imieniu Zarządcy jest surowo zabronione.

9. Najemca jest obowiązany utrzymywać lokal i pomieszczenia do niego przynależne (piwnica, komórka) we właściwym stanie technicznym i sanitarnym. Obowiązany jest również dbać i chronić przed dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego korzystania jak: klatki schodowe, korytarze, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku.

10.  Najemcę obciąża naprawa i konserwacja w lokalu:

a) podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych, szklanych i innych w kuchni i pomieszczeniach sanitarnych,

b) okien i drzwi

c) wbudowanych mebli łącznie z wymianą,

d) trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej (gazowych, elektrycznych i węglowych) podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonem, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal jest wyposażony, łącznie z ich wymianą,

e) osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, z wyłączeniem wymiany przewodów oraz osprzętu anteny zbiorczej,

f) pieców węglowych i akumulacyjnych bądź wymiana zużytych elementów,

g) etażowego centralnego ogrzewania, a w wypadku, gdy nie zostało ono zainstalowane na koszt wynajmującego, także jego wymiany, przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych, aż do pionów, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności,

h) innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych poprzez:

    - malowanie lub tapetowanie oraz naprawa uszkodzeń tynków ścian i sufitów

    - malowanie drzwi i okien, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych w celu ich zabezpieczenia przed korozją.

11. Najemcy są obowiązani do naprawiania szkód powstałych z ich winy na nieruchomości oraz jej otoczeniu.

12. Roboty remontowe w lokalu znajdującym się w budynku wpisanym do rejestru zabytków mogą być przeprowadzone wyłącznie na podstawie i po uzyskaniu zezwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

13. Osoby dokonujące remontów i napraw są obowiązane przeprowadzić je tak, by w najmniejszym stopniu utrudniły korzystanie z nieruchomości innym użytkownikom:

a) pozostali użytkownicy, a zwłaszcza bezpośrednio narażeni na negatywne skutki remontów powinni być o nich uprzedzeni z należytym wyprzedzeniem,

b) ewentualne wyłączenie energii elektrycznej wymaga zgody Zarządcy oraz wymagają wcześniejszego uprzedzenia pozostałych użytkowników.

14. Umieszczenie wszelkich reklam na nieruchomości jest dozwolone po uprzednim uzyskaniu zgody Zarządcy i podpisaniu umowy w sprawie opłat za reklamę. Zasilanie reklamy w energię elektryczną z nieruchomości jest dozwolone tylko za zgodą Zarządcy i pod warunkiem uiszczenia opłat.

15. Lokator odpowiedzialny jest za wszelkie szkody powstałe z jego winy, a także z winy członków rodziny i innych osób z nim zamieszkałych: w jego mieszkaniu, w pomieszczeniach wspólnych budynku, lokalach sąsiednich lub na terenie posesji np. zniszczenie urządzeń domowych, zalanie mieszkania niżej położonego, zniszczenie chodnika, trawnika, uszkodzenie elewacji itp. Zarządca obciąży kosztami napraw lokatora winnego wyrządzonych szkód.

II. PRZEPISY W ZAKRESIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI

1. Przestrzeganie porządki i czystości w obrębie poszczególnych lokali mieszkalnych, użytkowych, pomieszczeń przynależnych do lokali jest obowiązkiem osób zajmujących te lokale i pomieszczenia. Wszyscy mieszkańcy powinni ponadto dbać o przestrzeganie porządku i czystości w miejscach przeznaczonych do wspólnego używania przez wszystkich mieszkańców w budynku i na terenie posesji.

2. W celu utrzymania porządku, czystości i ładu w obrębie nieruchomości mieszkańcy powinni:

a) doprowadzić pomieszczenia pomocnicze do porządku po ich każdorazowym użyciu (utrzymanie czystości w pralniach, suszarniach, na strychach, w piwnicach w toaletach do wspólnego użytku itp.),

b) dbać o zachowanie czystości na klatkach schodowych, we wspólnych korytarzach i bramach,

c) użytkownicy balkonów i tarasów powinni dbać o ich czystość i estetyczny wygląd.

Zabrania się wykorzystywania ich jako suszarni, spiżarni i magazynów.

d) prać i suszyć bieliznę wyłącznie w lokalach lub pomieszczeniach na ten cel przeznaczonych,

e) trzepanie i czyszczenie dywanów powinno odbywać się poza godzinami obowiązującej ciszy nocnej oraz w miejscu do tego przeznaczonym. Zabrania się trzepania dywanów z okien i balkonów.

f) utrzymywać w należytym stanie pomieszczenia przynależne do lokalu takie jak: piwnice, komórki, strychy itp. ? nie wolno przechowywać w nich materiałów łatwopalnych, wybuchowych, trujących i żrących; piwnice nie mogą być wykorzystane do prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej,

Wszelkie instalacje, w tym także elektryczna, mogą być zakładane za zgodą Zarządcy i pod nadzorem osób uprawnionych. Instalacje założone nielegalnie zostaną zdemontowane na koszt użytkownika.

3. W godzinach od 22 00 do 600 obowiązuje w budynku cisza nocna. W szczególności należy ściszyć odbiorniki radiowe i telewizyjne, wyeliminować głośną grę na instrumentach muzycznych, głośnego śpiewu wyeliminować inne czynności zakłócające ciszę nocną.

4. Picie alkoholu i palenie tytoniu w pomieszczeniach wspólnego użytku w budynku jest zabronione. W lokalach dopuszczalne jest posiadanie zwierząt domowych, o ile ilość ich nie wskazuje na prowadzenie hodowli. Posiadanie tych zwierząt nie może spowodować zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców, ani zakłócać ich spokój.

5. Posiadacze zwierząt domowych zobowiązani są do przestrzegania przepisów sanitarno- porządkowych. Poza teren lokalu zwierzęta powinny być wyprowadzane pod opieką i na smyczy.

6. Wyprowadzanie zwierząt w pobliżu piaskownic i placu zabaw jest surowo zabronione.

7. Nie jest dopuszczalne umieszczanie przez mieszkańców w miejscach wspólnego użytku (bramach, klatkach schodowych) zbędnych przedmiotów. Zarządca może usunąć zbędne przedmioty po uprzednim pisemnym powiadomieniu na koszt i ryzyko mieszkańca.

8. Mieszkaniec, któremu przywieziono węgiel, koks, drewno itp. obowiązany jest natychmiast po zniesieniu go do piwnicy, komórki oczyścić miejsca, które zostały zanieczyszczone tym materiałem.

9. Nieczystości pochodzące z gospodarstw domowych należy wrzucać do pojemników specjalnie do tego celu przeznaczonych w taki sposób, aby nie zanieczyszczać ich otoczenia.

10. Skrzynki na kwiaty, doniczki itp. umieszczane na parapetach okien i balkonów powinny być należycie zabezpieczone przed upadkiem.

11. Zakwaterowanie osób trzecich na pobyt czasowy dłużej niż 2 miesiące i pobyt stały wymaga zgody Zarządcy.

III. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA GAZU

1. Urządzenia gazowe należy użytkować zgodnie z instrukcją obsługi wydaną przez producenta.

2. Ulatniający się gaz w pomieszczeniu może być przyczyną wybuchu. W tym przypadku należy:

a) odciąć dopływ gazu przez zamknięcia kurka przed gazomierzem,

b) przewietrzyć mieszkanie,

c) wezwać pogotowie gazowe.

3. Mieszkańcy są zobowiązaniu do natychmiastowej wymiany uszkodzonych lub wyeksploatowanych urządzeń gazowych (kuchenki, piecyki gazowe itp.).

4. Do pomieszczenia, w którym stwierdzono ulatnianie się gazu nie wolno wchodzić z otwartym ogniem, palącym papierosem. Nie wolno również w pomieszczeniu tym uruchamiać odbiorników i łączników elektrycznych (włączać oświetlenia lub dzwonka elektrycznego ze względu na możliwość iskrzenia).

IV. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1. Zabrania się zakładania prowizorycznych instalacji elektrycznych światła i siły.

2. Zabrania się pozostawiania jakichkolwiek włączonych urządzeń elektrycznych bez dozoru.

3. Zabrania się pozostawiania dzieci bez dozoru osób starszych w czasie korzystania z kuchenek, piecyków gazowych i elektrycznych.

4. Naprawy instalacji gazowych i elektrycznych mogą być dokonywane jedynie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

5. Zabrania się korzystania z uszkodzonych urządzeń elektroenergetycznych bądź ich napraw we własnym zakresie.

6. Zabrania się gromadzenia i przechowywania na klatkach schodowych i korytarzach piwnicznych wszelkich przedmiotów i mebli utrudniających przejście.