Regulamin rozliczenia kosztów dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków

REGULAMIN

ROZLICZENIA   KOSZTÓW   DOSTARCZENIA   WODY   I   ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW   ORAZ   ROZLICZANIA   Z   INDYWIDUALNYMI   UŻYTKOWNIKAMI LOKALI   W   BUDYNKU

1. Do opracowania niniejszego regulaminu wykorzystano pojęcia i zasady ujęte w następujących aktach prawnych:

1.1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. nr 72 poz. 747 z 2001 r z późn. zm.)

1.2 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 71 poz. 733 z 2001 r z późn. zm.)

1.3 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali (Dz.U. nr 85 poz. 388 z 1994 r z późn. zm.)

1.4 Uchwały Rady Miasta Lubawka nr 11/289/06 z dnia 28 lutego 2006 r w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków

1.5 Umowy z dnia 12.02.2009 r pomiędzy P.G.K. "SANIKOM" Sp. z o.o., a Zakładem Budżetowym Gospodarki Mieszkaniowej w Lubawce o dostawę wody i odprowadzenie ścieków do budynków mieszkalnych wielolokalowych administrowanych przez ZBGM Lubawka.

2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

Użytkownik lokalu:

a) osoba posiadająca zawartą umowę najmu lub dzierżawy, użyczenia lokalu mieszkalnego lub użytkowego,

b) osoba nie posiadająca tytułu do lokalu, a faktycznie lokal użytkująca,

c) właściciel lokalu lub samoistny posiadacz.

Dostawca - P.G.K. "Sanikom" sp. z o.o. Lubawka

2.3 Odbiorca/Zarządca - ZBGM Lubawka

CZĘŚĆ   I

Postanowienia ogólne

1. Rozliczenie kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków do poszczególnych lokali w budynkach wielolokalowych dokonuje się na podstawie podpisanych indywidualnie umów z Dostawcą.

Koszty dostawy wody i odprowadzenia ścieków ponoszone przez Zarządcę stanowią:

a) wydatki w związku z opłatami wskazań różnic pomiędzy wodomierzem głównym, a wodomierzami lokalowymi,

b) wydatki związane z odprowadzeniem ścieków.

1.3 Koszty dostawy wody i odprowadzenia ścieków powinny być ewidencjonowane i rozliczane wg. Punktów rozliczeniowych wynikających z zawartej umowy z Dostawcą.

1.4 Koszty dostawy wody i odprowadzenia ścieków pokrywane są przez indywidualnych użytkowników lokali mających podpisane umowy z Dostawcą.

1.5 Za nieruchomości przyjmuje się budynek lub budynki podłączone za wodomierzem głównym wg. którego jest prowadzone rozliczenie.

1.6 Indywidualne wodomierze traktuje się jako podzielniki.

1.7 Rozliczenie kosztów dostaw wody i odprowadzenia ścieków z tytułu różnic wskazań pomiędzy wodomierzem głównym, a indywidualnymi użytkownikami lokali dokonuje się w zależności od wyposażenia obiektów w wodomierze i urządzenia pomiarowo rozliczeniowe (część II regulaminu pkt. 1.2).

1.8 Koszt montażu wodomierzy w lokalach mieszkalnych komunalnych pokrywa ZBGM.

1.9 Koszt montażu wodomierza w lokalach użytkowych i własnościowych pokrywają indywidualni użytkownicy i posiadacze.

1.10 W przypadku odmowy montażu wodomierza dla użytkownika lokalu komunalnego (będzie on rozliczany różnicą wskazań zgodnie z pkt 2 ust. 2.1 części II regulaminu), a koszt wykonania opomiarowania wodomierzowego ponosił będzie indywidualnie.

2. Użytkownik lokalu zobowiązany jest do:

2.1 dbałości o urządzenie wodomierzowe, a w razie jego uszkodzenia do wymiany na własny koszt,

2.2 instalowania, wymiany i legalizacji wodomierza, który:

a) traci ważność legalizacji,

b) uległ awarii.

2.3 zapewnienia dostępu do wodomierzy indywidualnych celem dokonania ich odczytu,

2.4 zachowania w stanie nienaruszonym oplombowania wodomierzy, a fakt jego niesprawności zgłaszać niezwłocznie do ZBGM,

2.5 dołożenia należytej staranności w utrzymaniu wewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej lokalu jak również części wspólnej budynku, oraz zapobieganie w nielegalnym poborze wody,

2.6 zabrania się pod odpowiedzialnością karna dokonywania oddziaływania na wodomierz w celu zafałszowania jego wskazań. W okresach wynikających z odrębnych przepisów, wodomierze podlegają legalizacji, której koszt obciąża bezpośrednio lokatora (użytkownika lokalu).

W przypadku odmowy dokonania legalizacji wodomierza przez użytkownika lokalu, lokal ten będzie rozliczany tak jak mieszkanie nieopomiarowane (pkt. 2.1 części II regulaminu).

3. Do obowiązków Zarządcy należy:

3.1 udział przy odczytach wodomierzy głównych,

3.2 naliczanie opłat przy wystąpieniu różnic wskazań pomiędzy wodomierzem głównym, a sumą wskazań wodomierzy (rozliczeń ryczałtowych) lokalowych,

3.3 prowadzenie windykacji z tytułu opłat różnicy dostaw wody i odprowadzenia ścieków wynikających z podpisanej umowy pomiędzy Dostawcą a Zarządcą,

3.4 utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym sieci wod-kan budynku.

CZĘŚĆ   II

Zasady rozliczania kosztów różnicy dostaw wody i odprowadzenia ścieków pomiędzy zarządcą a indywidualnymi użytkownikami lokali w budynku

1. Podstawą rozliczenia kosztów różnicy dostawy wody i odprowadzenia ścieków jest uzyskanie obciążenia Zarządcy fakturą przez Dostawcę w wyniku dokonania pomiarów (zgodnie z obowiązującą umową).

2. Wystąpienie różnic pomiędzy sumą rozliczenia poszczególnych lokali w nieruchomości, a wskazaniem wodomierza głównego pokrywają użytkownicy lokali proporcjonalnie do wskazań wodomierzy indywidualnych:

2.1 dla lokali, w których brak jest wodomierza wg. formuły: od odczytu wodomierza głównego odejmujemy sumę odczytów wodomierzy indywidualnych, różnice dzielimy przez liczbę osób zamieszkałych w lokalach, a następnie przez liczbę zamieszkałych w danym lokalu,

2.2 dla nieruchomości wyposażonych we wszystkich lokalach w wodomierze indywidualne różnicę dzielimy przez wszystkie osoby zamieszkałe w lokalach i mnożymy przez liczbę osób zamieszkałych w danym lokalu,

2.2 Rozliczenie kosztów różnic wskazań dostaw wody i odprowadzenia ścieków w budynkach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZBGM będzie odbywało się zgodnie z posiadanym udziałem w nieruchomości lub z podjętą uchwałą wspólnoty mieszkaniowej.

3. W budynkach wyposażonych w instalacje wodną sieciowa lub gruntowa (studnie) podłączonych do zbiorników bezodpływowych (szamb), koszt odprowadzenia ścieków stanowi iloczyn zużytej wody wg. wskazań wodomierza lokalowego i kosztu wywozu 1 m3 nieczystości płynnych określonych stawką kalkulacyjną w zawartej umowie z odbiorcą ścieków.

3.1 W przypadku braku wodomierza lokalowego rozliczanie odprowadzenia ścieków do szamb następuje równoznacznie do pkt. 2.1.

CZĘŚĆ   III

Postanowienia dodatkowe

1. W przypadku przekazania lokalu przez dotychczasowego użytkownika do dyspozycji Zarządcy lub innemu użytkownikowi (ponowne zasiedlenie) do czasu podpisania umowy, rozliczenie różnic w tym okresie nastąpi z wyłączeniem liczby osób w tym lokalu.

2. W przypadku zainstalowania wodomierza w lokalu jeszcze nieopomiarowanym (z winy użytkownika), użytkownik winien poinformować o tym Dostawcę oraz dostarczyć do Zarządcy informację zawierającą datę montażu wodomierza. Za początek rozliczeń występujących różnic dostawy wody do nieruchomości z Zarządcą przyjmuje się następny okres rozliczeniowy wykazany przez Dostawcę.

3. Opłaty wynikające z rozliczenia kosztów różnic wskazań wodomierza głównego, a rozliczeniem z poszczególnymi użytkownikami lokali winny być regulowane w terminie 14 dni od daty otrzymania rozliczenia.

4. Reklamacje dotyczące indywidualnych rozliczeń należy składać w terminie 14 dni od daty otrzymania rozliczenia. Reklamacje wniesione po w/w terminie nie będą uwzględniane.

5. Odmowa przyjęcia rozliczenia przez indywidualnego użytkownika lokalu w okresie ich wydania lub dostarczenia jak również jego nieobecności w miejscu zamieszkania nie jest podstawą do przedłużenia terminu składania reklamacji.

6. Na wspólny wniosek użytkowników lokali, pomieszczenia wspólne np. wc, pralnie, suszarnie dopuszcza się montaż wodomierza w pomieszczeniu wspólnym oraz rozliczenie wg kryterium liczy zamieszkałych osób.

7. Warunkiem podpisania indywidualnych umów z Dostawca jest obowiązek rozliczenia i regulowania występujących różnic wskazań wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy lokalowych lub rozliczeń ryczałtowych i innych punktów czerpalnych w budynku administrowanym przez ZBGM.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2009 r.

KIEROWNIK ZBGM:   ZATWIERDZONY:
/-/ Ireneusz Kordziński   

Burmistrz Miasta Lubawka

/-/ Tomasz Kulon