Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. księgowości

Zarządzenie nr 12/2018

Kierownika Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce

z dnia 05 grudnia 2018 r.

 

w sprawie: ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - referenta ds. księgowości w Zakładzie Gospodarki Miejskiej w Lubawce.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2O18 r, poz. 126O z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§1

1. Ogłasza się konkurs na wolne stanowisko urzędnicze: referenta ds. księgowości w Zakładzie   

      Gospodarki Miejskiej w Lubawce.

2. Treść ogłoszenia o niniejszym konkursie określa załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§2

Kandydata na stanowisko referenta ds. księgowości w Zakładzie Gospodarki Miejskiej w Lubawce wyłoni Komisja, która zostanie powołana przez Kierownika Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

               Załącznik Nr 1

                                                                                       do Zarządzenia  Nr 12/2018

                                                                                       Kierownika Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce

                                                                                       z dnia 05 grudnia 2016 r.

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Miejskiej w Lubawce - referent ds. księgowości

 

I. Nazwa i adres pracodawcy : Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce, ul. Zielona 12, 58 - 420 Lubawka

II. Miejsce świadczenia pracy : Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce, ul. Zielona 12, 58 - 420 Lubawka

III. Stanowisko : referent ds. księgowości - 1 etat

IV. Wymagania niezbędne:                                         

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania :

 1. obywatelstwo polskie lub państw Unii Europejskiej lub innych państw,  który na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia  na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania  prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwa z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,   
 4. wykształcenie średnie,
 5. co najmniej roczny staż pracy w księgowości, w tym w jednostkach budżetowych.

V. Wymagania dodatkowe :  

 1. biegła obsługa komputera, w szczególności  aplikacji księgowych i arkuszy kalkulacyjnych, znajomość programów księgowych,
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. obowiązkowość, dokładność i umiejętność analitycznego myślenia,
 4. znajomość regulacji prawnych w zakresie administracji samorządowej, rachunkowości, finansów publicznych, prawa podatkowego, kodeksu postępowania administracyjnego i ordynacji podatkowej. Wskazane doświadczenie na podobnym stanowisku.

VI. Zakres wykonywania zadań :  

 1. ewidencja analityczna przychodów i kosztów jednostki,
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 3. sprawozdawczość budżetowa z zakresu przychodów,  kosztów, należności i zobowiązań,
 4. ewidencja księgowa rozrachunków,
 5. prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 6. prowadzenie rejestrów  z zakresu podatku VAT,
 7. umiejętność naliczania i windykacji czynszowej,
 8. dekretacja dokumentów księgowo - finansowych,
 9. sporządzanie deklaracji za odpady komunalne.

VII. Informacja o warunkach pracy na stanowisku :

 1. miejsce wykonywania pracy - budynek Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce przy ulicy Zielonej nr 12,
 2. stanowisko pracy związane z pracą przy monitorze ekranowym,
 3. wymiar czasu pracy - pełny etat
 4. przewidywany termin zatrudnienia styczeń 2019 r.

VIII. Wymagane dokumenty :

 1. życiorys ( CV ) z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenia zawodowe,
 5. podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie obowiązków na stanowisku,
 7. oświadczenie kandydata  o posiadaniu pełnej zdolności  do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata o  niekaralności za umyślne przestępstwa, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

IX. Składanie dokumentów:

 1. Miejsce składania dokumentów: Sekretariat Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce,                   ul. Zielona 12, 58-420 Lubawka.
 2. Dokumenty należy złożyć najpóźniej do 20 grudnia 2018 r. do godz. 15.00. Oferty, które wpłyną do Zakładu po upływie wyżej określonego terminu - nie będą rozpatrywane.
 3. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z podpisem: ,,Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - ,,Referent ds. księgowości".
 4. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone.
 5.  Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną                 w zakresie objętym wymaganiami związanymi z wolnym stanowiskiem, określonymi w ogłoszeniu.

X. Etapy naboru :

Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja rekrutacyjna, powołana przez Kierownika Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce :

 1. I etap naboru : wybór osób spełniających wymagania niezbędne i formalne; osoby zakwalifikowane do II etapu naboru zostaną powiadomione telefonicznie,
 2. II etap naboru : polegać on będzie na merytorycznej ocenie kandydatów, rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami spełniającymi wymagania formalne.

Rozmowy odbędą się najpóźniej 28 grudnia 2018r. w Zakładzie Gospodarki Miejskiej w Lubawce ul. Zielona 12.

Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w określonym miejscu i terminie oznacza jego rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

Z wyłonionym w drodze naboru kandydatem do pracy zostanie zawarta umowa o pracę.

   Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji     

   Publicznej Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce.

 

                                                                                                                            KIEROWNIK

                                                                                      ZAKŁADU  GOSPODARKI  MIEJSKIEJ  W  LUBAWCE

                                                                                                           / - / IRENEUSZ  KORDZIŃSKI

 

Lubawka, dnia 05 grudnia 2018 r.