Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. rozliczeń czynszowych

Zarządzenie nr 08/2019

Kierownika Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce

z dnia 01 kwietnia 2019 r.

w sprawie: ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - referenta ds. rozliczeń czynszowych, windykacji i obsługi sekretariatu w Zakładzie Gospodarki Miejskiej w Lubawce.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r, poz. 1260 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§1

1. Ogłasza się konkurs na wolne stanowisko urzędnicze: referenta ds. rozliczeń czynszowych, windykacji i obsługi sekretariatu w Zakładzie Gospodarki Miejskiej w Lubawce.

2. Treść ogłoszenia o niniejszym konkursie określa załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§2

Kandydata na stanowisko referenta ds. rozliczeń czynszowych, windykacji i obsługi sekretariatu w Zakładzie Gospodarki Miejskiej w Lubawce wyłoni Komisja, która zostanie powołana przez Kierownika Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kierownik

Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce

/-/ Ireneusz Kordziński