Instalacja gazowa w mieszkaniu - obowiązki lokatora

Instalacja gazowa w mieszkaniu - obowiązki lokatorów

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, na właścicielu lokalu, ale i lokatorach ciążą następujące obowiązki zapisane m.in. w ustępie 2 par. 17. Mówi on, że w czasie użytkowania instalacji gazowej użytkownik lokalu powinien:

  • udostępniać lokal właścicielowi budynku lub dostawcy gazu dla wykonywania ich obowiązków,
  • przestrzegać zasady bezpieczeństwa jej użytkowania oraz niezwłocznie informować zarządcę budynku w razie stwierdzenia nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu,
  • zapewniać pełną sprawność techniczną i użytkową urządzeń gazowych stanowiących wyposażenie lokalu,
  • w przypadku wystąpienia objawów świadczących o zagrożeniu bezpieczeństwa osób lub mienia - zaprzestać użytkowania instalacji gazowej, podjąć właściwe działania zaradcze i niezwłocznie poinformować właściwe służby oraz właściciela budynku o wystąpieniu zagrożenia,
  • zapewniać ochronę instalacji i urządzeń gazowych przed uszkodzeniem,
  • utrzymywać znajdujące się w lokalu elementy instalacji gazowej, urządzeń spalinowych i wentylacyjnych oraz urządzenia gazowe w należytym stanie technicznym i użytkowym,
  • zapewnić wykonanie niezbędnych czynności konserwacyjnych,
  • informować właściciela budynku o wszelkich uszkodzeniach instalacji gazowej oraz o niewłaściwym funkcjonowaniu przewodów i kanałów wentylacyjnych i spalinowych,
  • udostępniać lokal w celu przeprowadzenia przez odpowiednie służby kontroli instalacji i urządzeń gazowych, przewodów i kanałów spalinowych, wentylacyjnych, a także innych instalacji i urządzeń, oraz ściśle wykonywać zalecenia pokontrolne.

Naprawa i konserwacja urządzenia gazowego może być powierzona wyłącznie osobom posiadającym świadectwa kwalifikacyjne, a instalacje i urządzenia gazowe po ich naprawie, przeróbce lub wymianie nie mogą być użytkowane bez poddania ich tzw. próbie szczelności - która stwierdza, czy można bezpiecznie korzystać z instalacji.

Tak zwanej próbie szczelności poddawana musi być też instalacja, która była wyłączona z użytkowania przez okres dłuższy niż pół roku.

Jeśli jednak osoba, która użytkuje lokal odmówi możliwości sprawdzenia instalacji gazowej - złamie prawo. Może się to wiązać z odcięciem dopływu gazu do mieszkania, a nawet z postępowaniem przed sądem rejonowym, gdzie właściciel budynku może domagać się udostępnienia lokalu w celu sprawdzenia instalacji.