Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. kadr i płac

Zarządzenie Nr 04/2020
Kierownika Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce
z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko urzędnicze ? referent ds. kadr i płac w Zakładzie Gospodarki Miejskiej w Lubawce.


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się konkurs na wolne stanowisko: referenta ds. kadr i płac.
2. Treść ogłoszenia o niniejszym konkursie określa załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Kandydata na stanowisko referenta ds. kadr i płac w Zakładzie Gospodarki Miejskiej w Lubawce wyłoni Komisja, która zostanie powołana przez Kierownika Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                            KIEROWNIK
                           ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ W LUBAWCE
                                               /-/ IRENEUSZ KORDZIŃSKI