Instalowanie butli gazowych w lokalach

Instalowanie butli gazowych w lokalach

Zgodnie z § 157 ust. 5 w zw. z § 8 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie .(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065; zm. Dz. U. z 2020 r. poz. 1608.)

instalacje gazowe zasilane gazem płynnym mogą być wykonywane tylko w budynkach niskich, czyli do 12 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalnych o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie.

Instalację gazową zasilaną gazem płynnym z indywidualnej butli, znajdującej się wewnątrz budynku,

- stanowi butla gazowa, urządzenie redukcyjne przy butli, przewód z armaturą, kształtkami i innym wyposażeniem, a także urządzenie gazowe wraz z przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi, jeżeli stanowią one element składowy urządzeń gazowych (§ 156 ust. 4 ww. rozporządzenia) Należy utrzymywać instalację gazową oraz te urządzenia w należytym stanie technicznym, oraz  stosować stały monitoring tego typu wyposażenia

Natomiast jak wynika z § 157 ust. 6 ww. rozporządzenia, zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej.

O każdym fakcie naruszania przepisów Prawa budowlanego należy zawiadomić ZARZADCĘ NIERUCHOMOŚCI, miejscowy organ nadzoru budowlanego - Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Organ ten, w oparciu o przepisy oraz ocenę konkretnego stanu faktycznego, władny jest zająć w konkretnej sprawie decydujące stanowisko.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA INFRASTRUKTURY

Z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

(T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1608.)

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) zarządza się, co następuje:

§ 177. [Wymagania dotyczące zasilania gazem płynnym z indywidualnych butli (11 kg) urządzeń gazowych] Urządzenia gazowe instalowane w budynku mogą być zasilane gazem płynnym z indywidualnych butli o nominalnej zawartości gazu do 11 kg, pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:

1) w jednym mieszkaniu, warsztacie lub lokalu użytkowym nie należy instalować więcej niż dwóch butli;

2) w pomieszczeniu, w którym instaluje się butlę, należy zachować temperaturę niższą niż 35°C;

3) butlę należy instalować wyłącznie w pozycji pionowej;

4) butlę należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi;

5) między butlą a urządzeniem promieniującym ciepło, z wyłączeniem zestawów urządzeń gazowych z butlami, należy zachować odległość co najmniej 1,5 m;

6) butli nie należy umieszczać w odległości mniejszej niż 1 m od urządzeń mogących powodować iskrzenie;

7) urządzenia gazowe należy łączyć z reduktorem ciśnienia gazu na butli za pomocą elastycznego przewodu o długości nieprzekraczającej 3 m i wytrzymałości na ciśnienie co najmniej 300 kPa, odpornego na składniki gazu płynnego, uszkodzenia mechaniczne oraz temperaturę do 60°C;

8) urządzenie gazowe o mocy cieplnej przekraczającej 10 kW należy łączyć z przewodem elastycznym, o którym mowa w pkt 7, rurą stalową o długości co najmniej 0,5 m.

§ 178. [Wymagania dotyczące zasilania gazem płynnym z butli gazowej (33 kg) urządzeń gazowych] Instalacje gazowe w budynku lub w zespole budynków mogą być zasilane gazem płynnym z butli gazowej o nominalnej zawartości gazu do 33 kg lub z baterii takich butli, pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:

1) butle powinny być umieszczone na zewnątrz budynku, w miejscu oznakowanym, na utwardzonym podłożu, pod zadaszeniem chroniącym od wpływu czynników atmosferycznych;

2) liczba butli w baterii nie może przekraczać 10;

3) butle w baterii powinny być podłączone do kolektora wykonanego z rury stalowej bez szwu lub rury przewodowej łączonej przez spawanie;

4) odległość butli od najbliższych otworów okiennych lub drzwiowych w ścianie zewnętrznej budynku nie powinna być mniejsza niż 2 m;

5) butle nie mogą być sytuowane w zagłębieniach terenu.

Pliki do pobrania