Obowiązek zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku (Dz.U. 2020 r. poz. 1439) informujemy, że obowiązkiem właściciela nieruchomości zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 3 jest zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, zgodnie ze sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1 wspomnianej ustawy.

W związku z powyższym właściciel nieruchomości nie może zadeklarować w złożonej Burmistrzowi Miasta Lubawka deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zbierania odpadów komunalnych - w sposób nieselektywny.

Segregacja odpadów, do tej pory dobrowolna, stała się obligatoryjnym sposobem gromadzenia odpadów przez mieszkańców.

Dlatego też informujemy właścicieli nieruchomości i najemców lokali, którzy dotychczas mieli zadeklarowany odbiór odpadów nieselektywny, o konieczności złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podania w niej wysokości opłaty należnej za zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny (tj. 16 zł od osoby/miesięcznie).

Jednocześnie zawiadamiamy, że w przypadku ujawnienia przez firmę odbierającą odpady zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny, Burmistrz Miasta Lubawka ma obowiązek określić właścicielowi nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej stawkę opłaty podwyższonej.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 516-317-539 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem przybylska.agnieszka@lubawka.eu.

W załaczniku wzory oświadczeń dla właścicieli i najemców lokali w budynkach w zarządzie ZGM Lubawka.