Konkurs na stanowisko - konserwator terenów zielonych

Zarządzenie Nr 1/2022
Kierownika Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce
z dnia 7 lutego 2022 r.

sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko -
konserwatora terenów zielonych w Zakładzie Gospodarki Miejskiej w Lubawce.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje :

§ 1

 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko : konserwator terenów zielonych w Zakładzie Gospodarki Miejskiej w Lubawce.
 2. Treść ogłoszenia o niniejszym konkursie określa załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Kandydata na stanowisko konserwatora terenów zielonych w Zakładzie Gospodarki Miejskiej w Lubawce wyłoni Komisja, która zostanie powołana przez Kierownika Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

  KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ W LUBAWCE
   /-/ IRENEUSZ KORDZIŃSKI

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1/2022
Kierownika Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce
z dnia 7 lutego 2022 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko
w Zakładzie Gospodarki Miejskiej w Lubawce
-   konserwator terenów zielonych  -

I. Nazwa i adres pracodawcy : Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce - ul. Zielona 12, 58 ? 420 Lubawka

II. Miejsce świadczenia pracy : Gmina Lubawka

III. Stanowisko : konserwator terenów zielonych

IV. Wymagania niezbędne :

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie  musi spełniać następujące wymagania :

 1. Posiada obywatelstwo polskie,
 2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. Nie była prawomocnie skazana wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 4. Posiada nieposzlakowaną opinię,
 5. Posiada stan zdrowia umożliwiający pełnienie obowiązków,
 6. Posiada wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe.

V. Wymagania dodatkowe :

 1. Posiadanie prawa jazdy kat. B i T, C,
 2. Posiadanie innych uprawnień,
 3. Umiejętność obsługi urządzeń takich jak: kosiarki, piły spalinowe, dmuchawy do liści itp.,
 4. Doświadczenie związane z utrzymaniem terenów zielonych,
 5. Samodzielność, dyspozycyjność, rzetelność,
 6. Dobra organizacja własnej pracy i umiejętność pracy w zespole.

VI. Zakres wykonywanych zadań :

 1. Bieżące utrzymanie:
 1. terenów zielonych - parki, klomby, skwery, place zabaw, siłownia zewnętrzna, skatepark
 2. terenów cmentarnych - cmentarze komunalne w Lubawce i Miszkowicach
 3. targowiska miejskiego
 1. Do obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie m.in.:
 1. Koszenie trawników,
 2. Pielęgnacja drzew i krzewów,
 3. Sadzenie i pielęgnacja kwiatów,
 4. Prace porządkowe,
 5. Prace konserwatorskie

VII. Informacja o warunkach pracy na stanowisku :

 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 2. Pełny wymiar czasu pracy,
 3. Przewidywany termin zatrudnienia - miesiąc marzec-kwiecień 2022 r.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż  6%.

VIII. Wymagane dokumenty :

 1. Życiorys - curriculum vitae (CV) z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 5. Oryginał kwestionariusza osobowego dla kandydata (załącznik nr 1),
 6. Klauzula informacyjna oraz podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do procesu rekrutacji (załącznik nr 2),
 7. Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwa, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (załącznik nr 3),
 8. Oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie obowiązków na stanowisku (załącznik nr 4),
 9. Dokument potwierdzający niepełnosprawność (jeżeli kandydat ma orzeczony stopień niepełnosprawności).

IX. Składanie dokumentów:

 1. Miejsce składania dokumentów: Biuro Podawcze Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce, ul. Zielona 12, 58-420 Lubawka (I piętro)
 2. Dokumenty należy złożyć najpóźniej do dnia: 28.02.2022 r. do godz. 15.00,
 3. Oferty, które wpłyną do Zakładu po upływie wyżej określonego terminu - nie będą rozpatrywane.
 4. Dokumenty w formie papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie z podpisem: ,,Konkurs na stanowisko - konserwator terenów zielonych",
 5. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 6. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone.
 7. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi z wolnym stanowiskiem, określonymi w ogłoszeniu o naborze.

X. Etapy naboru:

Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja rekrutacyjna, powołana przez Kierownika Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce :

 1. I etap naboru: wybór osób spełniających wymagania niezbędne i formalne; osoby zakwalifikowane do II etapu naboru zostaną powiadomione telefonicznie,
 2. II etap naboru: polegać on będzie na merytorycznej ocenie kandydatów, rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami spełniającymi wymagania formalne. Rozmowy odbędą się  najpóźniej  do dnia 4.03.2022 r. w Zakładzie Gospodarki Miejskiej w Lubawce - ul. Zielona 12.
 3. Z wyłonionym w drodze naboru kandydatem do pracy zostanie zawarta umowa o pracę.
 4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce.

                    

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ W LUBAWCE
   /-/ IRENEUSZ KORDZIŃSKI

                                                                              

 

Lubawka, dnia 7.02.2022 r.

 

Sporządził:
Krzysztof Olszak
Inspektor ds. cmentarzy komunalnych i terenów zielonych
Tel. 789 121 625
e-mail: krzysztof.olszak@zgm.lubawka.eu