Konkurs na stanowisko urzędnicze - referent ds. prowadzenia i rozliczeń wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 2 /2022
Kierownika Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce
z dnia 7 lutego 2022 r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko urzędnicze -
referenta ds. prowadzenia i rozliczeń wspólnot mieszkaniowych
w Zakładzie Gospodarki Miejskiej w Lubawce

( umowa o pracę na zastępstwo, możliwość późniejszej kontynuacji zatrudnienia).

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz.1282 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje :

§ 1

1. Ogłasza  się konkurs na stanowisko urzędnicze : referenta ds. prowadzenia i rozliczeń wspólnot mieszkaniowych w  Zakładzie  Gospodarki Miejskiej w Lubawce.

2. Treść ogłoszenia  o niniejszym konkursie  określa załącznik Nr 1 do Zarządzenia.  

§ 2

Kandydata na stanowisko referenta ds. prowadzenia i rozliczeń wspólnot mieszkaniowych w Zakładzie Gospodarki Miejskiej w Lubawce wyłoni Komisja, która zostanie powołana przez Kierownika Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                  

KIEROWNIK
ZAKADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ W LUBAWCE
/-/ IRENEUSZ KORDZIŃSKI

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2/2022
Kierownika Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce
z dnia 7 lutego 2022 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Miejskiej w Lubawce
-   referent ds. prowadzenia i rozliczeń wspólnot mieszkaniowych  -

 

I. Nazwa i adres pracodawcy: Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce ul. Zielona 12, 58-420 Lubawka

II. Miejsce świadczenia pracy: Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce ul. Zielona 12, 58-420 Lubawka

III. Stanowisko: referent ds. prowadzenia i rozliczeń wspólnot mieszkaniowych. 

IV. Wymagania niezbędne:

      Osoba ubiegająca się o zatrudnienie  musi spełniać następujące wymagania :

 1. posiadać obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. stan zdrowia umożliwiający pełnienie obowiązków,
 6. posiadać wykształcenie co najmniej średnie,
 7. min. 3 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
 8. posiadać dobrą znajomość obsługi komputera - MS Office (Word, Excel),
 9. znajomość ustawy o własności lokali,
 10. posiadać dobrą znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
 11. znajomość zagadnień związanych z gospodarką lokalową,
 12. znajomość przepisów podatkowych

V. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność współpracy w zespole,
 2. wysoka kultura osobista, dokładność, systematyczność,
 3. odporność na stres,
 4. zdolność podejmowania decyzji,

VI. Zakres wykonywanych zadań:

 1. prowadzenie pełnej księgowości i dokumentacji Wspólnot Mieszkaniowych w zakresie zaliczek, funduszu remontowego i odpadów komunalnych,
 2. prowadzenie zebrań Wspólnot Mieszkaniowych,
 3. windykacja zaliczek w postępowaniu upominawczym i procesowym,
 4. przestrzeganie regulacji prawnych zawartych w Ustawie o własności lokali, Kodeksie Cywilnym i Kodeksie Postępowania Cywilnego,
 5. prowadzenie kasy w zakładzie.

VII. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę  na zastępstwo, możliwość późniejszej kontynuacji zatrudnienia,
 2. stanowisko pracy związane z pracą przy monitorze ekranowym,
 3. pełny  wymiar czasu pracy,
 4. przewidywany termin zatrudnienia miesiąc marzec-kwiecień 2022 r.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż  6%.

VIII. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys - curriculum vitae,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie kandydata, że nie był skazany za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie obowiązków na stanowisku,
 9. oryginał kwestionariusza osobowego dla kandydata,
 10. dokument potwierdzający niepełnosprawność (jeżeli kandydat ma orzeczony stopień niepełnosprawności).
 11. podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do procesu rekrutacji.

IX. Składanie dokumentów:

 1. Miejsce składania dokumentów: Biuro Podawcze Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce, ul. Zielona 12,58-420 Lubawka.
 2. Dokumenty należy złożyć najpóźniej 28 lutego 2022 r. do godz. 15.00. Oferty, które wpłyną do Zakładu po upływie wyżej określonego terminu - nie będą rozpatrywane.
 3. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z podpisem: ,,Konkurs na stanowisko urzędnicze - Referent ds. prowadzenia i rozliczeń wspólnot mieszkaniowych".
 4. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 5.  Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone.
 6. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną  w zakresie objętym wymaganiami związanymi z wolnym stanowiskiem, określonymi w ogłoszeniu.

X. Etapy naboru:

Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja rekrutacyjna, powołana przez Kierownika Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce:

 1. I etap naboru: wybór osób spełniających wymagania  niezbędne i formalne; osoby zakwalifikowane  do II etapu naboru zostaną powiadomione telefonicznie.      
 2. II etap naboru: polegać on będzie na merytorycznej ocenie kandydatów, rozmowie  kwalifikacyjnej z kandydatami spełniającymi wymagania formalne.

Rozmowy odbędą się najpóźniej do dnia 04 marca 2022 dnia  r. w Zakładzie Gospodarki Miejskiej w Lubawce ul. Zielona 12.

 1. Z wyłonionym w drodze naboru kandydatem do pracy, zostanie zawarta umowa o pracę.
 2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce.

 

KIEROWNIK
ZAKADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ W LUBAWCE
/-/ IRENEUSZ KORDZIŃSKI

 

Lubawka, dnia 7.02.2022r.

 

Sporządziła:
Ewa Majca
Referent ds. kadrowo-płacowych