Konkurs na stanowisko - konserwator-hydraulik

Zarządzenie Nr 3/2022
Kierownika Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce
z dnia 15 lutego 2022 r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko ?
konserwator-hydraulik w Zakładzie Gospodarki Miejskiej w Lubawce

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r, poz. 1282 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko: konserwator-hydraulik w Zakładzie Gospodarki Miejskiej w Lubawce.
 2. Treść ogłoszenia o niniejszym konkursie określa załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Kandydata na stanowisko konserwatora-hydraulika w Zakładzie Gospodarki Miejskiej w Lubawce wyłoni Komisja, która zostanie powołana przez Kierownika Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ W LUBAWCE

/-/ IRENEUSZ KORDZIŃSKI

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3/2022
Kierownika Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce
z dnia 15 lutego 2022 r

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko
w Zakładzie Gospodarki Miejskiej w Lubawce
-   konserwator-hydraulik   -

I. Nazwa i adres pracodawcy: Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce - ul. Zielona 12, 58-420 Lubawka

II. Miejsce świadczenia pracy: Gmina Lubawka

III. Stanowisko: konserwator-hydraulik

IV. Wymagania niezbędne:

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania:

 1. Posiada obywatelstwo polskie,
 2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. Nie była prawomocnie skazana wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 4. Posiada nieposzlakowaną opinię,
 5. Posiada stan zdrowia umożliwiający pełnienie obowiązków,
 6. Posiada wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe,

V. Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie związane z wykonywaniem prac hydraulicznych/instalacji sanitarnych ? warunek konieczny,
 2. Posiadanie uprawnień do eksploatacji (E) urządzeń, instalacji i sieci gazowych (grupa G3) w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów ? warunek konieczny,
 3. Posiadanie prawa jazdy kat. B (mile widziane C+D),
 4. Mile widziane posiadanie uprawnień UDT do obsługi podnośników koszowych lub chęć zdobycia uprawnień,
 5. Umiejętność obsługi elektronarzędzi,
 6. Samodzielność, dyspozycyjność, rzetelność,
 7. Dobra organizacja własnej pracy i umiejętność pracy w zespole.

VI. Zakres wykonywanych zadań:

 1. wykonywanie prac ogólnobudowlanych, wodno ? kanalizacyjnych, gazowych,
 2. prowadzenie prac konserwacyjnych na obiektach budowlanych,
 3. usuwanie awarii hydraulicznych,
 4. wykonywanie doraźnych kontroli instalacji gazowych.

VII. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 2. Pełny wymiar czasu pracy,
 3. Przewidywany termin zatrudnienia ? miesiąc marzec-kwiecień 2022 r.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż  6 %.

VIII. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys ? curriculum vitae (CV) z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 5. Oryginał kwestionariusza osobowego dla kandydata (załącznik nr 1),
 6. Klauzula informacyjna oraz podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do procesu rekrutacji (załącznik nr 2),
 7. Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwa, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (załącznik nr 3),
 8. Oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie obowiązków na stanowisku (załącznik nr 4),
 9. Dokument potwierdzający niepełnosprawność (jeżeli kandydat ma orzeczony stopień niepełnosprawności).

IX. Składanie dokumentów:

 1. Miejsce składania dokumentów: Biuro Podawcze Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce,                                                                    ul. Zielona 12, 58-420 Lubawka (I piętro)
 2. Dokumenty należy złożyć najpóźniej do dnia: 07.03.2022 r. do godz. 15.00,
 3. Oferty, które wpłyną do Zakładu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
 4. Dokumenty w formie papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie z podpisem: ?Konkurs na stanowisko ? konserwator-hydraulik?,
 5. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 6. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone.
 7. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publicznąw zakresie objętym wymaganiami związanymi z wolnym stanowiskiem, określonymiw ogłoszeniu o naborze.

X. Etapy naboru:

Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja rekrutacyjna, powołana przez Kierownika Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce:

 1. I etap naboru: wybór osób spełniających wymagania niezbędne i formalne; osoby zakwalifikowane do II etapu naboru zostaną powiadomione telefonicznie,
 2. II etap naboru: polegać on będzie na merytorycznej ocenie kandydatów, rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami spełniającymi wymagania formalne. Rozmowy odbędą sięnajpóźniej do dnia 11.03.2022 r w Zakładzie Gospodarki Miejskiej w Lubawce ? ul. Zielona 12.
 3. Z wyłonionym w drodze naboru kandydatem do pracy zostanie zawarta umowa o pracę.
 4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce.

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ W LUBAWCE

/-/ IRENEUSZ KORDZIŃSKI

 

Lubawka, dnia 15.02.2022 r