Aukcja na sprzedaż ruchomości stanowiącej majątek ZGM

AUKCJA NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI

Zakład Gospodarki Miejskiej

ul. Zielona 12, 58-420 Lubawka

tel. 75 74 11 322, fax 75 74 11 822

e mail: kontakt@zgm.lubawka.eu

zaprasza do przystąpienia do aukcji na sprzedaż ruchomości stanowiącej majątek ZGM

1. Przedmiot aukcji:

Przedmiotem sprzedaży, dalej zwanym "ruchomością" lub "przedmiotem sprzedaży", jest:

samochód dostawczy Peugeot Boxer                           

rok produkcji: 2008                                                 przebieg: 299 216 km

moc: 88 kW                                                               pojemność: 2198 cm3

nr rejestracyjny: DKA 40LN                                    nr VIN: VF3YCBMFB11385459

dopuszczalna ładowność: 1500 kg                         DMC: 3500 kg

liczba miejsc: 3                                                         liczba drzwi: 4 (2 x przód, bok, tył)

skrzynia biegów: manualna                                    rodzaj paliwa: diesel

za minimalną cenę sprzedaży wynoszącą 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy zł, 00/100) brutto, w tym 23 % podatku VAT.

2. Opis procedury i warunków udziału:

 1. Postępowanie aukcyjne przeprowadzane jest w trybie określonym przez niniejsze warunki aukcji.
 2. Postępowanie aukcyjne jest jednoczęściowe.
 3. Postępowanie aukcyjne przeprowadzane jest pisemnie, w trybie niejawnym.
 4. Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu aukcyjnym jest złożenie przez Oferenta pisemnej oferty zawierającej:
 • dane identyfikujące Oferenta,
 • kwotowe określenie ceny nabycia ruchomości,
 • oświadczenie Oferenta o zgodzie na zapłacenie na podstawie faktury VAT za nabyte ruchomości sprzedającego całej ceny sprzedaży przed przeniesieniem prawa własności ruchomości,
 • oświadczenie Oferenta, że zapoznał się on z niniejszymi Warunkami aukcji, zgodnie z którymi składa swoją ofertę, akceptuje je i przyjmuje do stosowania,
 • oświadczenia Oferenta, że znany jest mu przedmiot sprzedaży - jego stan faktyczny - oraz że nie będzie w związku z tym stanem w przyszłości wnosił żadnych roszczeń wobec Sprzedającego, oraz że nabywając przedmiot sprzedaży wyraża zgodę na wyłączenie odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne ruchomości,
 • podpisaną klauzulę informacyjną.
 1. Przed złożeniem oferty Sprzedający umożliwi Oferentom zapoznanie się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży. W tym celu konieczne jest umówienie terminu oględzin z pracownikiem Sprzedającego.
 2. Uprawniony do kontaktów z Oferentami: Maciej Kosal, tel. 75 74 11 322 wew. 27, tel. 517 298 167, pokój nr 1 (parter), siedziba Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce, ul. Zielona 12, e-mail: maciej.kosal@zgm.lubawka.eu

3. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

 1. Oferty, należy składać pisemnie:
 • osobiście w siedzibie Sprzedającego tj. Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce, ul. Zielona 12, pokój nr 5 (I piętro, sekretariat),
 • przesłać za pośrednictwem kuriera lub poczty (decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do Sekretariatu Sprzedającego a nie data nadania przesyłki).
 1. Koperta powinna być zaadresowana do Sprzedającego na adres: Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce ul. Zielona 12, i oznaczona:

"Aukcja na sprzedaż ruchomości - Peugeot Boxer"

"Nie otwierać przed 31.03.2022 r. godz. 13:00"

 1. Termin składania ofert upływa dnia: 31.03.2022 r. do godziny 13:00.

4. Otwarcie ofert:

 1. Złożone oferty zostaną otwarte w dniu 31.03.2022 r. o godzinie 13:15 w siedzibie Zamawiającego - świetlica (parter).
 2. Otwarcie ofert będzie jawne. Oferenci mogą być obecni podczas otwarcia ofert.
 3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Oferentom bez otwierania.
 4. Sprzedający rozpatrując treść oferty pisemnej może odrzucić ofertę, jeżeli stwierdzi, że:
 • posiada ona wady formalne polegające na braku istotnych informacji lub oświadczeń oferenta wymienionych w niniejszych warunkach aukcji,
 • nie odpowiada ona warunkom postępowania lub jest z nimi sprzeczna,
 • jest ona nieczytelna lub budzi wątpliwości co do treści, rzetelności danych, a także zawiera poprawki lub skreślenia czyniące jej treść nieczytelną lub niejednoznaczną.
 1. Wybór lub przyjęcie przez Sprzedającego najwyższej cenowo oferty nabycia ruchomości jest równoznaczne z rozstrzygnięciem postępowania aukcyjnego.

5. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku niezłożenia w przeprowadzanym postępowaniu aukcyjnym jakiejkolwiek pisemnej oferty nabycia ruchomości albo braku ofert spełniających wymogi formalne warunków postępowania Sprzedający uzna, że postępowanie nie przyniosło rozstrzygnięcia i dokona jego zamknięcia.
 2. Cena nabycia ruchomości podlega zapłacie w całości przed przeniesieniem prawa własności ruchomości na oferenta - nabywcę.
 3. Oferent, którego oferta lub wylicytowana cena zostanie wybrana albo przyjęta przez Sprzedającego zobowiązany jest najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania aukcyjnego wpłacić na konto Sprzedającego całą cenę nabycia i w ciągu kolejnych 7 dni, w terminie uzgodnionym ze Sprzedającym, odebrać nabytą ruchomość.
 4. W przypadku niewpłacenia przez oferenta w terminie, o którym mowa w punkcie 3 całej kwoty będącej ceną nabycia ruchomości, oferent traci prawo do nabycia ruchomości. W takim przypadku prawo do nabycia ruchomości przechodzi na oferenta, którego oferta była następną ofertą co do wysokości ceny nabycia ruchomości lub co do kolejności jej złożenia.
 5. Nabywca ruchomości dokona jej odbioru w całości własnym staraniem, na własny koszt i na własne ryzyko.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania - nierozstrzygnięcia, bez podania przyczyn.

Załączniki:

 1. wzór oferty,
 2. wzór oświadczeń Oferenta,
 3. klauzula informacyjna,

Lubawka, dnia 15.03.2022 r

 

Kierownik

Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce

/-/ Ireneusz Kordziński