Nowy przetarg na lokale użytkowe

Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce organizuje przetarg nieograniczony pisemny na najem lokali użytkowych:

Plac Wolności 6/13              Lubawka,     pow. lokalu   51,22 m2            stawka minimalna               7,58zł/m2

Plac Wolności 6/14              Lubawka ,    pow. lokalu   13,72 m2            stawka minimalna               7,58zł/m2

Plac Wolności 9/5                 Lubawka,     pow. lokalu   28,40 m2            stawka minimalna               7,58zł/m2

Plac Wolności 9/6                 Lubawka,     pow. lokalu   28,90 m2            stawka minimalna               7,58zł/m2

Al. Wojska Polskiego 13/1  Lubawka,    pow. lokalu  69,10 m2            stawka minimalna               7,58zł/m2

Ciasna 6/7                              Lubawka,     pow. lokalu   23,90 m2            stawka minimalna               7,58zł/m2

Ciasna 14/2                            Lubawka,    pow. lokalu   18,95 m2            stawka minimalna               7,58zł/m2

Rynek 4/9                Chełmsko Śląskie,    pow. Lokalu  16,08 m2            stawka minimalna               6,32zł/m2

Sądecka 20/1          Chełmsko Śląskie,    pow. lokalu   63,84 m2            stawka minimalna               6,32zł/m2

z przeznaczeniem dla funkcji usługowej tj. drobny handel na potrzeby usługi turystyki związanej z historią miejsca

Sądecka 22/1          Chełmsko Śląskie,    pow. lokalu   65,86 m2            stawka minimalna                 3,79/m2

z przeznaczeniem dla funkcji usługowej tj. drobny handel na potrzeby usługi turystyki związanej z historią miejsca

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 14 czerwca 2022r. o godz. 12.00 w Zakładzie Gospodarki Miejskiej w Lubawce, ul. Zielona nr 12.

Przetarg dotyczy ceny 1m2 powierzchni użytkowej lokalu / określona stawka 1m2 jest wartością netto bez podatku VAT wartość podatku VAT wynosi 23%.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na dany lokal jak niżej:

1. Plac Wolności 6/13 w Lubawce                                                 kwota wadium                                        1164,74 zł

2. Plac Wolności 6/14 w Lubawce                                                  kwota wadium                                        1000,00 zł

3. Plac Wolności 9/5 w Lubawce                                                    kwota wadium                                        1000,00 zł

4. Plac Wolności 9/6 w Lubawce                                                    kwota wadium                                        1000,00 zł

5. Al. Wojska Polskiego 13/1 w Lubawce                                       kwota wadium                                        1571,33 zł

6. Ciasna 6/7 w Lubawce                                                                 kwota wadium                                        1000,00 zł

7. Ciasna 14/2 w Lubawce                                                               kwota wadium                                        1000,00 zł

8. Rynek 4/9 w Lubawce                                                                     kwota wadium                                        1000,00 zł

9. Sądecka 20/1 w Chełmsku Śląskim                                              kwota wadium                                        1210,41 zł

10. Sądecka 22/1 w Chełmsku Śląskim                                            kwota wadium                                        1000,00 zł

 

Wadium należy wpłacić na r-k BGŻBNP Paribas Spółka Akcyjna nr 75 1600 1462 1836 6870 0000 0003

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2022 r.

Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na podany rachunek bankowy ZGM.

Dokonaną wpłatę wadium należy dołączyć do oferty.

 

Oferty na najem lokali w formie pisemnej należy składać w zamkniętych kopertach, nie identyfikujących oferenta, z dopiskiem na kopercie:

Przetarg pisemny nieograniczony bez określenia branży na najem lokali użytkowych

pocztą na adres Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce, ul. Zielona 12, 58-420 Lubawka, albo osobiście w siedzibie Zakładu do dnia 14 czerwca 2022 r. do godz. 1200.

Po upływie w/w terminu nie będą przyjmowane dalsze oferty.

 

Na oglądanie lokali w terminach od 31 maja 2022 r. do 13 czerwca 2022 r. należy umawiać się telefonicznie pod nr tel. (75) 7411322 (wew.3) w Dziale Administracji ZGM w Lubawce.

Lokal będzie udostępniony do oglądania wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.