Przetarg pisemny nieograniczony bez określenia branży na najem lokali użytkowych.

Lubawka, dnia 02.09.2022 r.

O G Ł O S Z E N I E

Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce

z siedzibą przy ul. Zielonej 12

na podstawie Zarządzenia 10/2022 Kierownika ZGM z dnia 02.09.2022r.

o r g a n i z u j e

Przetarg pisemny nieograniczony bez określenia branży na najem lokali użytkowych;

 

Plac Wolności 6/13              Lubawka,     pow. lokalu   51,22 m2           stawka minimalna 7,58 zł/m2

Plac Wolności 9/5                Lubawka,     pow. lokalu   28,40 m2           stawka minimalna 7,58 zł/m2

Al. Wojska Polskiego 13/1  Lubawka,     pow. lokalu  69,10 m2            stawka minimalna 7,58 zł/m2

Ciasna 6/7                            Lubawka,     pow. lokalu   23,90 m2            stawka minimalna 7,58 zł/m2

Rynek 4/9                Chełmsko Śląskie,    pow. Lokalu  16,08 m2          stawka minimalna 6,32 zł/m2

Sądecka 20/1          Chełmsko Śląskie,     pow. lokalu   63,84 m2          stawka minimalna 6,32 zł/m2

z przeznaczeniem dla funkcji usługowej tj. drobny handel na potrzeby usługi turystyki związanej z historią miejsca

Sądecka 21/1          Chełmsko Śląskie,     pow. lokalu   72,74 m2          stawka minimalna 6,32 zł/m2

z przeznaczeniem dla funkcji usługowej tj. drobny handel na potrzeby usługi turystyki związanej z historią miejsca

Sądecka 22/1          Chełmsko Śląskie,     pow. lokalu   65,86 m2          stawka minimalna 3,79 zł/m2

z przeznaczeniem dla funkcji usługowej tj. drobny handel na potrzeby usługi turystyki związanej z historią miejsca

 

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 23 września 2022r. o godz. 12.00 w Zakładzie Gospodarki Miejskiej w Lubawce, ul. Zielona nr 12.

Przetarg dotyczy ceny 1m2 powierzchni użytkowej lokalu / określona stawka 1m2 jest wartością netto bez podatku VAT - wartość podatku VAT wynosi 23%.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na dany lokal jak niżej:

1. Plac Wolności 6/13 w Lubawce                                                  kwota wadium       1164,74 zł

2. Plac Wolności 9/5 w Lubawce                                                    kwota wadium       1 000,00 zł

3. Al. Wojska Polskiego 13/1 w Lubawce                                      kwota wadium       1 571,33 zł

4. Ciasna 6/7 w Lubawce                                                                 kwota wadium      1 000,00 zł

5. Rynek 4/9 w Chełmsku Śląskie                                                   kwota wadium      1 000,00 zł

6. Sądecka 20/1 w Chełmsku Śląskim                                            kwota wadium       1 210,41 zł

7. Sądecka 21/1 w Chełmsku Śląskim                                            kwota wadium       1 379,15 zł

8. Sądecka 22/1 w Chełmsku Śląskim                                            kwota wadium       1 000,00 zł

 

Wadium należy wpłacić na r-k BGŻBNP Paribas Spółka Akcyjna nr 75 1600 1462 1836 6870 0000 0003

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 września 2022 r.

Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na podany rachunek bankowy ZGM.

Dokonaną wpłatę wadium należy dołączyć do oferty.

 

Oferty na najem lokali w formie pisemnej należy składać w zamkniętych kopertach, nie identyfikujących oferenta, z dopiskiem na kopercie:

"Przetarg pisemny nieograniczony bez określenia branży na najem lokali użytkowych"

pocztą na adres Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce, ul. Zielona 12, 58-420 Lubawka, albo osobiście w siedzibie Zakładu do dnia 23 września 2022 r. do godz. 1200.

Po upływie w/w terminu nie będą przyjmowane dalsze oferty.

 

Na oglądanie lokali w terminach od 05 września 2022 r. do 22 września 2022 r. należy umawiać się telefonicznie pod nr tel. (75) 7411322 (wew.3) w Dziale Administracji ZGM w Lubawce.

Lokal będzie udostępniony do oglądania wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 

PODPISANO

Kierownik ZGM

Ireneusz Kordziński

 

Dodatkowe informacje:

 1. W przetargu nie mogą brać udziału podmioty zalegające z płatnościami wobec Gminy Lubawka oraz Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce.
 2. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem przeprowadzania nieograniczonych lub ograniczonych przetargów pisemnych na najem lokali użytkowych położonych w Lubawce, stanowiących własność Gminy Lubawka, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/2020 Kierownika Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce z dnia 13 maja 2020r.)
 3. Oferent przed przystąpieniem do przetargu jest zobowiązany do zapoznania się ze stanem technicznym lokalu oraz możliwościami prowadzenia w tym lokalu działalności w wybranej branży.
 4. Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o niezaleganiu ze zobowiązaniami podatkowymi w Urzędzie Skarbowym, składkami w ZUS/KRUS, podatkami i opłatami lokalnymi wobec Gminy Lubawka i Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce. (załącznik nr 1 do oferty przetargowej)
 5. Najemca zobowiązany jest do podpisania umowy najmu w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem odstąpienia przez ZGM od zawarcia umowy najmu oraz przepadku wpłaconego wadium na rzecz Gminy Lubawka
 6. Najemca zobowiązany jest do rozpoczęcia działalności w lokalu w terminie 3 miesięcy od dnia przekazania lokalu.
 7. Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności ciąży na najemcy.
 8. Najemca ma obowiązek wnoszenia należności za najem lokalu od początku obowiązywania umowy bez względu na wykonywanie prac remontowych i przystosowywanie lokalu do prowadzenia zamierzonej działalności.
 9. Najemca zobowiązany jest do opłacania należności czynszowych do dnia 10-go każdego miesiąca.
 10. Najemca zobowiązany jest do opłat eksploatacyjnych za dostawę mediów (energia elektryczna, woda, ścieki, wywóz odpadów komunalnych).
 11. Dodatkowe warunki przetargu zawarte są w regulaminie przeprowadzenia przetargu i wzorze umowy najmu.
 12. Najemca zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości za lokal.
 13. Ogłaszającemu przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyny.

 

Z A P R A S Z A M Y  D O  W Z I Ę C I A  U D Z I A Ł U  W  P R Z E T A R G U

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz oferty,

Załącznik nr 2 - Oświadczenie dot. oferenta,

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. lokalu,

Załącznik nr 4 - Oświadczenie RODO,

Załącznik nr 5 -  Klauzula informacyjna

Załącznik nr 6 - Wzór umowy najmu lokalu użytkowego,

Załącznik nr 7 - Regulamin przeprowadzania nieograniczonych lub ograniczonych przetargów pisemnych na najem lokali użytkowych położonych w Lubawce, stanowiących własność Gminy Lubawka, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/2020 Kierownika Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce z dnia 13 maja 2020r.).