Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zawiadomienie

o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

z dniem 01 stycznia 2022 roku

 

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2020, poz.1439 ze zm.) oraz Uchwały Nr XV/310/21 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubawka oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty informujemy, że zmienia się treść § 2 który po zmianie otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla metody określonej w § 1 w wysokości: 28,00 zł. od osoby zamieszkującej daną nieruchomość."

Zmieniona wysokość opłaty nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji/nowego oświadczenia i obowiązuje do czasu wystąpienia jakiejkolwiek zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty (np. zmiana liczby mieszkańców lub kolejnej zmiany stawki).

 

Kierownik

Zakładu Gospodarki Miejskiej

W Lubawce

/-/Ireneusz Kordziński