Przetarg pisemny nieograniczony bez określenia branży na najem lokali użytkowych.

O G Ł O S Z E N I E

Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce

z siedzibą przy ul. Zielonej 12

na podstawie Zarządzenia 4/2023 Kierownika ZGM z dnia 16.05.2023 r.

o r g a n i z u j e

Przetarg pisemny nieograniczony bez określenia branży na najem lokali użytkowych;

 

1. Al. Wojska Polskiego 13/1  Lubawka,            pow. lokalu   69,10 m2 stawka minimalna  7,58zł/m2

2.Al. Wojska Polskiego 19/6  Lubawka              pow. lokalu   78,81 m2   stawka minimalna  7,58zł/m2

3.Ciasna 6/7                             Lubawka,              pow. lokalu   23,90 m2 stawka minimalna  7,58zł/m2

4. Rynek 4/9                        Chełmsko Śląskie,    pow. Lokalu  16,08 m2 stawka minimalna  6,32zł/m2

5. Kamiennogórska  3/8    Chełmsko Śląskie,    pow. Lokalu  11,00 m2 stawka minimalna  6,32zł/m2

 

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 31 maja 2023 r. o godz. 12.00 w Zakładzie Gospodarki Miejskiej w Lubawce, ul. Zielona nr 12.

Przetarg dotyczy ceny 1m2 powierzchni użytkowej lokalu / określona stawka 1m2 jest wartością netto bez podatku VAT - wartość podatku VAT wynosi 23%.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na dany lokal jak niżej:

1. Al. Wojska Polskiego 13/1 w Lubawce                                      kwota wadium       1571,33 zł

2. Al. Wojska Polskiego 19/6 w Lubawce                                      kwota wadium       1792,14 zł

3. Ciasna 6/7 w Lubawce                                                                 kwota wadium        1000,00 zł

4. Rynek 4/9 w Chełmsku Śląskie                                                   kwota wadium        1000,00 zł

5. Kamiennogórska 3/8 Chełmsko Śląskie                                    kwota wadium        1000,00 zł

 

Wadium należy wpłacić na r-k BGŻBNP Paribas Spółka Akcyjna nr 75 1600 1462 1836 6870 0000 0003

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2023 r.

Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na podany rachunek bankowy ZGM.

Dokonaną wpłatę wadium należy dołączyć do oferty.

 

Oferty na najem lokali w formie pisemnej należy składać w zamkniętych kopertach, nie identyfikujących oferenta, z dopiskiem na kopercie:

"Przetarg pisemny nieograniczony bez określenia branży na najem lokali użytkowych"

pocztą na adres Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce, ul. Zielona 12, 58-420 Lubawka, albo osobiście w siedzibie Zakładu do dnia 31 maja 2023 r. do godz. 1200.

Po upływie w/w terminu nie będą przyjmowane dalsze oferty.

 

Na oglądanie lokali w terminach od 17 maja 2023 r. do 30 maja 2023 r. należy umawiać się telefonicznie pod nr tel. (75) 7411322 (wew. 3) w Dziale Administracji ZGM w Lubawce.

Lokal będzie udostępniony do oglądania wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 

PODPISANO

Kierownik ZGM Ireneusz Kordziński