Przetarg pisemny nieograniczony bez określenia branży na najem lokali użytkowych.

O G Ł O S Z E N I E

Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce

z siedzibą przy ul. Zielonej 12

na podstawie Zarządzenia 8/2023 Kierownika ZGM z dnia 29.06.2023 r.

o r g a n i z u j e

Przetarg pisemny nieograniczony bez określenia branży na najem lokali użytkowych;

 

1. Al. Wojska Polskiego 13/1  Lubawka,            pow. lokalu   69,10 m2 stawka minimalna  7,58zł/m2

2.Al. Wojska Polskiego 19/6  Lubawka              pow. lokalu   78,81 m2   stawka minimalna  7,58zł/m2

3.Ciasna 6/7                             Lubawka,              pow. lokalu   23,90 m2 stawka minimalna  7,58zł/m2

4. Rynek 4/9                        Chełmsko Śląskie,    pow. Lokalu  16,08 m2 stawka minimalna  6,32zł/m2

5. Kamiennogórska  3/8    Chełmsko Śląskie,    pow. Lokalu  11,00 m2 stawka minimalna  6,32zł/m2

 

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 14 lipca 2023 r. o godz. 12.00 w Zakładzie Gospodarki Miejskiej w Lubawce, ul. Zielona nr 12.

Przetarg dotyczy ceny 1m2 powierzchni użytkowej lokalu / określona stawka 1m2 jest wartością netto bez podatku VAT - wartość podatku VAT wynosi 23%.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na dany lokal jak niżej:

1. Al. Wojska Polskiego 13/1 w Lubawce                                      kwota wadium       1571,33 zł

2. Al. Wojska Polskiego 19/6 w Lubawce                                      kwota wadium       1792,14 zł

3. Ciasna 6/7 w Lubawce                                                                 kwota wadium        1000,00 zł

4. Rynek 4/9 w Chełmsku Śląskie                                                   kwota wadium        1000,00 zł

5. Kamiennogórska 3/8 Chełmsko Śląskie                                    kwota wadium        1000,00 zł

 

Wadium należy wpłacić na r-k BGŻBNP Paribas Spółka Akcyjna nr 75 1600 1462 1836 6870 0000 0003

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lipca 2023 r.

Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na podany rachunek bankowy ZGM.

Dokonaną wpłatę wadium należy dołączyć do oferty.

 

Oferty na najem lokali w formie pisemnej należy składać w zamkniętych kopertach, nie identyfikujących oferenta, z dopiskiem na kopercie:

"Przetarg pisemny nieograniczony bez określenia branży na najem lokali użytkowych"

pocztą na adres Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce, ul. Zielona 12, 58-420 Lubawka albo osobiście w siedzibie Zakładu do dnia 14 lipca 2023 r. do godz. 1200.

Po upływie w/w terminu nie będą przyjmowane dalsze oferty.

 

Na oglądanie lokali w terminach od 30 czerwca 2023 r. do 13 lipca 2023 r. należy umawiać się telefonicznie pod nr tel. (75) 7411322 (wew. 3) w Dziale Administracji ZGM w Lubawce.

Lokal będzie udostępniony do oglądania wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 

PODPISANO

Kierownik ZGM Ireneusz Kordziński

Dodatkowe informacje:

 1. W przetargu nie mogą brać udziału podmioty zalegające z płatnościami wobec Gminy Lubawka oraz Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce.
 2. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem przeprowadzania nieograniczonych lub ograniczonych przetargów pisemnych na najem lokali użytkowych położonych w Lubawce, stanowiących własność Gminy Lubawka, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/2020 Kierownika Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce z dnia 13 maja 2020r.)
 3. Oferent przed przystąpieniem do przetargu jest zobowiązany do zapoznania się ze stanem technicznym lokalu oraz możliwościami prowadzenia w tym lokalu działalności w wybranej branży.
 4. Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o niezaleganiu ze zobowiązaniami podatkowymi w Urzędzie Skarbowym, składkami w ZUS/KRUS, podatkami i opłatami lokalnymi wobec Gminy Lubawka i Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce. (załącznik nr 1 do oferty przetargowej)
 5. Najemca zobowiązany jest do podpisania umowy najmu w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem odstąpienia przez ZGM od zawarcia umowy najmu oraz przepadku wpłaconego wadium na rzecz Gminy Lubawka
 6. Najemca zobowiązany jest do rozpoczęcia działalności w lokalu w terminie 3 miesięcy od dnia przekazania lokalu.
 7. Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności ciąży na najemcy.
 8. Najemca ma obowiązek wnoszenia należności za najem lokalu od początku obowiązywania umowy bez względu na wykonywanie prac remontowych i przystosowywanie lokalu do prowadzenia zamierzonej działalności.
 9. Najemca zobowiązany jest do opłacania należności czynszowych do dnia 10-go każdego miesiąca.
 10. Najemca zobowiązany jest do opłat eksploatacyjnych za dostawę mediów (energia elektryczna, woda, ścieki, wywóz odpadów komunalnych).
 11. Dodatkowe warunki przetargu zawarte są w regulaminie przeprowadzenia przetargu i wzorze umowy najmu.
 12. Najemca zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości za lokal.
 13. Ogłaszającemu przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyny.

 

Z A P R A S Z A M Y  D O  W Z I Ę C I A  U D Z I A Ł U  W  P R Z E T A R G U