Przetarg pisemny nieograniczony bez określenia branży na najem lokali użytkowych.

Lubawka, dnia 06.10.2023 r.

O G Ł O S Z E N I E

Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce

z siedzibą przy ul. Zielonej 12

na podstawie Zarządzenia 9/2023 Kierownika ZGM z dnia 06.10.2023 r.

o r g a n i z u j e

Przetarg pisemny nieograniczony bez określenia branży na najem lokali użytkowych;

 

1. Al. Wojska Polskiego 13/1  Lubawka,           pow. lokalu   69,10 m2  stawka minimalna               7,58zł/m2

 

2.Al. Wojska Polskiego 19/6  Lubawka             pow. lokalu   78,81 m2   stawka minimalna  7,58zł/m2

 

3. Kamiennogórska 13/4         Lubawka,           pow. lokalu   46,14 m2   stawka minimalna               7,58zł/m2

 

4. Rynek 13/6                  Chełmsko Śląskie,      pow. Lokalu  9,90 m2     stawka minimalna               6,32zł/m2

 

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 23 października 2023 r. o godz. 12.00 w Zakładzie Gospodarki Miejskiej w Lubawce, ul. Zielona nr 12.

Przetarg dotyczy ceny 1m2 powierzchni użytkowej lokalu / określona stawka 1m2 jest wartością netto bez podatku VAT ? wartość podatku VAT wynosi 23%.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na dany lokal jak niżej:

1. Al. Wojska Polskiego 13/1 w Lubawce                                      kwota wadium                                        1571,33 zł

2. Al. Wojska Polskiego 19/6 w Lubawce                                      kwota wadium                                        1792,14 zł

3. Kamiennogórska 13/4 w Lubawce                                             kwota wadium                                        1049,22 zł

4. Rynek 13/6 w Chełmsku Śląskiem                                             kwota wadium                                        1000,00 zł

Wadium należy wpłacić na r-k BGŻBNP Paribas Spółka Akcyjna nr 75 1600 1462 1836 6870 0000 0003

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 października 2023 r.

Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na podany rachunek bankowy ZGM.

Dokonaną wpłatę wadium należy dołączyć do oferty.

 

Oferty na najem lokali w formie pisemnej należy składać w zamkniętych kopertach, nie identyfikujących oferenta, z dopiskiem na kopercie:

"Przetarg pisemny nieograniczony bez określenia branży na najem lokali użytkowych"

pocztą na adres Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce, ul. Zielona 12, 58-420 Lubawka, albo osobiście w siedzibie Zakładu do dnia 23 października 2023 r. do godz. 1200.

Po upływie w/w terminu nie będą przyjmowane dalsze oferty.

Na oglądanie lokali w terminach od 9 października 2023 r. do 20 października  2023 r. należy umawiać się telefonicznie pod nr tel. (75) 7411322 (wew.3) w Dziale Administracji ZGM w Lubawce.

Lokal będzie udostępniony do oglądania wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 

 

PODPISANO

Kierownik ZGM

Ireneusz Kordziński