Przetarg pisemny nieograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego-garażu.

Lubawka, dnia 06.10.2023 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce

z siedzibą przy ul. Zielonej 12

na podstawie Zarządzenia 9/2023 Kierownika ZGM z dnia 06.10.2023 r.

o r g a n i z u j e

 

Przetarg pisemny nieograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego/ garażu;

 

1. Sienkiewicza 1   Lubawka,            pow. garażu  27,27 m2                   stawka minimalna               5,00 zł/m2

 

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 23.10.2023 r.  o godz. 12.00 w Zakładzie Gospodarki Miejskiej w Lubawce, ul. Zielona nr 12.

Przetarg dotyczy ceny 1m2 powierzchni użytkowej garażu/ określona stawka 1m2 jest wartością netto bez podatku VAT, wartość podatku VAT wynosi 23%.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest  złożenie pisemnej oferty, która powinna zawierać:

  • imię, nazwisko i adres oferenta
  • propozycje stawki bazowej czynszu za 1m2powierzchni użytkowej za najem
  • wpłacenie wadium na lokal jak niżej:

1. Sienkiewicza 1 w Lubawce                                      kwota wadium                                        1000,00 zł

 

Wadium należy wpłacić na r-k BGŻBNP Paribas Spółka Akcyjna nr 75 1600 1462 1836 6870 0000 0003

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 października 2023 r.

Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na podany rachunek bankowy ZGM.

Dokonaną wpłatę wadium należy dołączyć do oferty.

 

Oferty na najem lokali w formie pisemnej należy składać w zamkniętych kopertach, nie identyfikujących oferenta, z dopiskiem na kopercie:

"Przetarg pisemny nieograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego/garażu"

pocztą na adres Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce, ul. Zielona 12, 58-420 Lubawka albo osobiście     w siedzibie Zakładu do dnia 23 października 2023 r. do godz. 1200.

Po upływie w/w terminu nie będą przyjmowane dalsze oferty.

 

Na oglądanie lokalu w terminach od 9 października 2023 r. do 23 października 2023 r. należy umawiać się telefonicznie pod nr tel. (75) 7411322 (wew.3) w Dziale Administracji ZGM w Lubawce.

Garaż będzie udostępniony do oglądania wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 

Z A P R A S Z A M Y  D O  W Z I Ę C I A  U D Z I A Ł U  W  P R Z E T A R G U

 

PODPISANO

Kierownik ZGM

Ireneusz Kordziński