Przetarg pisemny nieograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego-garażu.

O G Ł O S Z E N I E

Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce

z siedzibą przy ul. Zielonej 12

na podstawie Zarządzenia 2/2024 Kierownika ZGM z dnia 02.04.2024 r.

o r g a n i z u j e

 

Przetarg pisemny nieograniczony bez określenia branży na najem lokali użytkowych;

 

1.Sienkiewicza 1  Lubawka,            pow. garażu   27,27 m2                    stawka minimalna               5,00 zł/m2

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2024 r. o godz. 12.00 w Zakładzie Gospodarki Miejskiej w Lubawce, ul. Zielona nr 12.

Przetarg dotyczy ceny 1m2 powierzchni użytkowej lokalu / określona stawka 1m2 jest wartością netto bez podatku VAT ? wartość podatku VAT wynosi 23%.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na dany lokal jak niżej:

1. Sienkiewicza 1 w Lubawce                                      kwota wadium                                        1000,00 zł

Wadium należy wpłacić na r-k BGŻBNP Paribas Spółka Akcyjna nr 75 1600 1462 1836 6870 0000 0003

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 kwietnia 2024 r. 

Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na podany rachunek bankowy ZGM.

Dokonaną wpłatę wadium należy dołączyć do oferty.

 

Oferty na najem lokali w formie pisemnej należy składać w zamkniętych kopertach, nie identyfikujących oferenta, z dopiskiem na kopercie:

"Przetarg pisemny nieograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego/garażu"

pocztą na adres Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce, ul. Zielona 12, 58-420 Lubawka, albo osobiście w siedzibie Zakładu do dnia 23 kwietnia 2024 r.  do godz. 1200.

Po upływie w/w terminu nie będą przyjmowane dalsze oferty.

Na oglądanie pomieszczenia gospodarczego/garażu w terminach od 3 kwietnia 2024 r. do 22 kwietnia 2024 r. należy umawiać się telefonicznie pod nr tel. (75) 7411322 (wew.3) w Dziale Administracji ZGM w Lubawce.

Lokal będzie udostępniony do oglądania wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

PODPISANO

Kierownik ZGM

Ireneusz Kordziński

Z A P R A S Z A M Y  D O  W Z I Ę C I A  U D Z I A Ł U  W  P R Z E T A R G U