Przetarg pisemny nieograniczony bez określenia branży na najem lokali użytkowych.

Lubawka, dnia 02.04.2024 r.

O G Ł O S Z E N I E

Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce

z siedzibą przy ul. Zielonej 12

na podstawie Zarządzenia 2/2024 Kierownika ZGM z dnia 02.04.2024 r.

o r g a n i z u j e

Przetarg pisemny nieograniczony bez określenia branży na najem lokali użytkowych;

 

1. Al. Wojska Polskiego 13/1  Lubawka,            pow. lokalu   69,10 m2 stawka minimalna               7,58zł/m2

2.Al. Wojska Polskiego 19/6  Lubawka              pow. lokalu   78,81 m2   stawka minimalna  7,58zł/m2

3. Kamiennogórska 13/5      Lubawka,               pow. Lokalu  37,74 m2 stawka minimalna               7,58 zł/m2

4. Plac Wolności 23/2            Lubawka,               pow. Lokalu  31,23 m2 stawka minimalna    7,58zł/m2

 

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2024 r. o godz. 12.00 w Zakładzie Gospodarki Miejskiej w Lubawce, ul. Zielona nr 12.

Przetarg dotyczy ceny 1m2 powierzchni użytkowej lokalu / określona stawka 1m2 jest wartością netto bez podatku VAT ? wartość podatku VAT wynosi 23%.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na dany lokal jak niżej:

1. Al. Wojska Polskiego 13/1 w Lubawce                                      kwota wadium                                        1571,33 zł

2. Al. Wojska Polskiego 19/6 w Lubawce                                      kwota wadium                                        1792,14 zł

3. Kamiennogórska 13/5 w Lubawce                                             kwota wadium                                        1000,00 zł

4. Plac Wolności 23/2 w Lubawce                                                  kwota wadium                                        1000,00 zł

 

Wadium należy wpłacić na r-k BGŻBNP Paribas Spółka Akcyjna nr 75 1600 1462 1836 6870 0000 0003

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 kwietnia 2024 r. 

Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na podany rachunek bankowy ZGM.

Dokonaną wpłatę wadium należy dołączyć do oferty.

 

Oferty na najem lokali w formie pisemnej należy składać w zamkniętych kopertach, nie identyfikujących oferenta, z dopiskiem na kopercie:

"Przetarg pisemny nieograniczony bez określenia branży na najem lokali użytkowych"

pocztą na adres Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce, ul. Zielona 12, 58-420 Lubawka, albo osobiście w siedzibie Zakładu do dnia 23 kwietnia 2024 r.  do godz. 1200.

Po upływie w/w terminu nie będą przyjmowane dalsze oferty.

 

Na oglądanie lokali w terminach od 3 kwietnia 2024 r. do 22 kwietnia 2024 r. należy umawiać się telefonicznie pod nr tel. (75) 7411322 (wew.3) w Dziale Administracji ZGM w Lubawce.

Lokal będzie udostępniony do oglądania wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

PODPISANO

Kierownik ZGM

Ireneusz Kordziński