Zapraszamy chętnych na przetarg na lokale użytkowe

                                     O G Ł O S Z E N I E

Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce z siedzibą przy ul. Zielonej 12

O r g a n i z u j e

Przetarg nieograniczony bez określenia branży na najem lokali użytkowych:

1. ul. Anielewicza 10, Lubawka, pow. lokalu 74,23 stawka 7,58 zł/m2

2.  Al. Wojska Polskiego 17, Lubawka, pow.lokalu 27,70 m2, stawka 7,58zł/m2

3. Al. Wojska Polskiego 19, Lubawka, pow.lokalu 78,81 m2, stawka 7,58 zł/m2

Przetarg odbędzie się dn. 18.08.2017 r. o godz.800  w Zakładzie Gospodarki Miejskiej w Lubawce , ul. Zielona 12.

Przetarg dotyczyć będzie ceny 1m2 powierzchni użytkowej lokalu/określona stawka mjest wartością netto bez podatku VAT-wartość podatku VAT wynosi 23%.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na dany lokal jak niżej:

  1. ul. Anielewicza 10,                 kwota: 2 076,00 zł
  2. Al. Wojska Polskiego 17,       kwota: 1000,00 zł
  3. Al. Wojska Polskiego 19,       kwota: 2205,00 zł

Wadium należy wpłacić na rachunek BGŻNP Paribas Spółka Akcyjna nr 75 1600 1462 1836 6870 0000 0003.

Dowód wpłaty wadium należy okazać na przetargu.

Lokale można oglądać do dnia 17.08.2017 r.

Z A P R A S Z A M Y    D O      W Z I Ę C I A   U D Z I A Ł U    W    P R Z E T A R G U.