Zmiana adresu zamieszkania w dokumentach

Szanowni Mieszkańcy!

Rada Miejska w Lubawce Uchwałą z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniła nazwy 3 ulic w Lubawce. Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego a 22 września zmiany wejdą w życie.

W związku z powyższym informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, cyt.:

"Art. 5. 1. Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.
2. Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową."

Oznacza to, że nie ma konieczności wymiany posiadanych dokumentów (w tym dowodów osobistych), ani zgłaszania zmian w instytucjach. Jeżeli jednak ktoś zdecyduje się na zmianę/wymianę dokumentów, to procedura będzie bezpłatna.

Należy jednak pamiętać, że niektóre instytucje (banki, zakłady ubezpieczeń itd.) posiadają własną politykę zmiany danych swoich klientów. I tak ZUS udzielił nam odpowiedzi, że ubezpieczeni powinni zmienić dane.

"Zmiany danych adresowych dokonuje płatnik składek. Wobec powyższego jeśli osoba jest pracownikiem, należy poinformować pracodawcę o konieczności aktualizacji danych adresowych w ZUS. Jeśli osoba prowadzi działalność gospodarczą, należy złożyć dokument ZUA lub ZZA (w zależności od ubezpieczeń do jakich został zgłoszony) w trybie zmiany."

 

Aby uniknąć problemów w przyszłości zalecamy Państwa kontakt z daną instytucją celem rozwiania wątpliwości.