Nowe zasady segregowania odpadów komunalnych

W ślad za http://um.lubawka.eu/news/article/gmina/3/9329 Zakład Gospodarki Miejskiej informuje o nowych zasadach segregowania odpadów komunalnych.

Od 1 stycznia 2018 roku wchodzą w życie nowe obowiązki w zakresie zbierania i odbierania odpadów komunalnych wynikające z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19).

Dotychczas wszystkie tzw. odpady suche zbierane były do jednego pojemnika. W nowym systemie zostały wprowadzone dodatkowe frakcje odpadów zbieranych selektywnie tj. szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne oraz bioodpady (w tym odpady zielone). Każda z wymienionych frakcji będzie zbierana do oddzielnego pojemnika.

Sposób zbierania i odbierania odpadów zależy od  rodzaju zabudowy w zabudowie wielorodzinnej odpady należy zbierać wg zasady:

  • odpady zmieszane - w pojemniku szarym lub innym oznaczonym;
  • papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady bio - każde w odrębnym, kolorowym pojemniku ustawionym w tzw. "gniazdach".

Pozostałe odpady problemowe tj. przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane (w ilości 120 l - dwa razy w roku), odpady zielone oraz zużyte opony należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lubawce. Odpady te są przyjmowane nieodpłatnie.