Informacje o zakładzie

ZGM w Lubawce jest samorządowym zakładem budżetowym który prowadzi działalność na terenie Gminy Lubawka. Zakład reprezentuje Kierownik - Ireneusz Kordziński, kieruje nim i zarządza. Nadzór nad ZGM sprawuje Burmistrz Miasta Lubawka. Działalność ZGM regulowana jest przepisami prawa:

  1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.);
  2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);
  3. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j. t.);
  4. Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.11.45.236, j. t.).

ZGM w Lubawce działa na podstawie:

  • statutu ZGM nadanego Uchwałą Nr XIV/120/15 w sprawie zmiany nazwy i statutu Zakładu Budżetowego Gospodarki Mieszkaniowej w Lubawce,
  • regulaminu organizacyjnego ZGM.