Zapytanie ofertowe - Przegląd zadrzewienia na terenach zieleni miejskiej w Gminie Lubawka

Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądu zadrzewienia na terenach zieleni miejskiej w Gminie Lubawka.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Lubawka, dnia 28.02.2019 r.

I. ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce

58-420 Lubawka, ul. Zielona 12

tel.: 75-74-11-322, fax: 75-74-11-822,

e mail: kontakt@zgm.lubawka.eu

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie nie podlega procedurom określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz.1986) na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Przegląd zadrzewienia na terenach zieleni miejskiej w Gminie Lubawka, tj. wytypowanie drzew do wycinki lub przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych wraz ze sporządzeniem dokumentacji z przeglądu w postaci kart stanu drzew, które powinny zawierać następujące informacje:

 1. stały numer drzewa,
 2. lokalizacja,
 3. gatunek - informacje przyrodnicze,
 4. dane dendrometryczne,
 5. dokumentację fotograficzną,
 6. ocenę stanu zdrowotnego i żywotności drzewa,
 7. uwagi szczegółowe,
 8. zalecenia wraz z terminem do przeprowadzenia zabiegów,
 9. ocenę zagrożenia bezpieczeństwa powodowanego przez drzewo i wytypowanie do ewentualnej wycinki.

2. Opracowanie dotyczy następujących terenów zielonych:

 1. Park "Watra" przy ul. Kamiennogórskiej w Lubawce,
 2. Park przy ul. Przyjaciół Żołnierza w Lubawce,
 3. Park przy ul. Cmentarnej / Karkonoskiej w Lubawce,
 4. Park przy ul. Strzeleckiej w Chełmsku Śląskim.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

 1. Termin wykonania zamówienia: rozpoczęcie - 08.03.2019 r., zakończenie - 01.07.2019 r.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 1. Wykonawca powinien posiadać odpowiednie uprawnienia i udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu przeglądów zadrzewienia oraz dysponować własnymi, odpowiednimi środkami (materiałami, sprzętem) do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 1. Oferta powinna zawierać cenę za przegląd kompleksowy parków, jak również każdego parku odrębnie zgodnie z przedmiotem zamówienia.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na: ?Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce, ul. Zielona 12 z tytułem: "Przegląd zadrzewienia na terenach zieleni miejskiej w Gminie Lubawka" w siedzibie Zamawiającego tj. w Zakładzie Gospodarki Miejskiej w Lubawce, ul. Zielona 12, pokój nr 5 (I piętro, sekretariat) lub przesłać drogą elektroniczną.
 2. Termin składania ofert upływa dnia: 07.03.2019 r. o godzinie 12:00.
 3. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu: 07.03.2019 r. o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII. OCENA OFERT:

    Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 1. Cena - 100 %

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

X. DODATKOWE INFORMACJE:

    Dodatkowych informacji udziela:

 1. Ireneusz Kordziński - Kierownik ZGM, tel. 075 74 11 322 wew. 22, pokój nr 6 (I piętro), siedziba Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce ul. Zielona 12, e-mail: kontakt@zgm.lubawka.eu
 2. Krzysztof Olszak - tel. 075 74 11 322 wew. 26, Rejon obsługi terenowej (parter), siedziba Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce ul. Zielona 12, e-mail: krzysztof.olszak@zgm.lubawka.eu

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania - nierozstrzygnięcia, bez podania przyczyn.
 2. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

Kierownik

Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce

/-/Ireneusz Kordziński

 

 

Lubawka, dnia 19 marca 2019 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce, jako Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego, którego przedmiotem był przegląd zadrzewienia na terenach zieleni miejskiej w Gminie Lubawka dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez następującego Wykonawcę:

AJM Jarosław Markuczak

ul. A. Krzywoń 13/1

65-534 Zielona Góra (Lubuskie)

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę spełnia wymagania Zamawiającego. Zaoferowana cena: 4.606,00 zł jest najniższa ze złożonych ofert, które spełniały warunki zapytania ofertowego, co przeważyło podczas wyboru najkorzystniejszej oferty, według kryteriów oceny ofert, określonych w zapytaniu ofertowym, na jego korzyść.

1. W przedmiotowym zapytaniu do dnia 07.03.2019 r. do godziny 12.00, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Data wpływu oferty

Cena brutto za przegląd

1

mgr inż. Robert Sobolewski

ul. Krucza 12

58-420 Lubawka (Dolnośląskie)

rs.dendrologiaisrodowisko@gmail.com

05.03.2019

12:06

12.000,00 zł

2

Dendro Project Rafał Jaworowski

ul. Dolna 11/1

58-580 Szklarska Poręba (Dolnośląskie)

biuro.dendroproject@gmail.com

05.03.2019

16:50

16.680,00 zł

3

Geo-Plan

Andrzej Blarowski

ul. Brzozowa 30

43-353 Porąbka (Śląskie)

a.blarowski@pzd.zywiec.pl  lub ablarowski@onet.eu

06.03.2019

13:15

6.600,00 zł

4

AJM Jarosław Markuczak

ul. A. Krzywoń 13/1

65-534 Zielona Góra (Lubuskie)

ajm.markuczak@gmail.com

06.03.2019

list

4.606,00 zł

5

EPH Sp. z o.o.

ul. Krótka 6b/13

58-420 Lubawka (Dolnośląskie)

info@eph.pl

06.03.2019

list

4.400,00 zł

6

Biuro Projektowe EKOsystem Zbigniew Onyśko

Chełstówek 5b

56-416 Twardogóra (Dolnośląskie)

z_onysko@interia.eu

07.03.2019

07:52

2.702,16 zł

7

Polskie Lasy Benedykt Górecki

Dąbrówka 7

26-332 Sławno (Łódzkie)

biuro.polskielasy@gmail.com

07.03.2019

08:37

11.217,60 zł

8

Pracownia Przyrodnicza ASPEKT

Michał Jarosz

ul. Obozowa 11/2

32-600 Oświęcim (Małopolskie)

mjarosz970@gmail.com

07.03.2019

09:24

25.020,00 zł

9

Arborum Grzegorz Racheniuk

ul. Krzywa 17

46-243 Bogacica (Opolskie)

racheniuk@tlen.pl

07.03.2019

09:37

14.000,00 zł

10

Hortico S.A

ul. Giełdowa 12h

52-437 Wrocław (Dolnośląskie)

sekretariat@hortico.pl  lub jaroslaw.wykurz@hortico.pl

07.03.2019

09:39

48.978,60 zł

11

FloraMed Wojciech Słomka

ul. Tęczowy Las 2b/31

10-687 Bartąg (Warmińsko - Mazurskie)

floramed@wp.pl

07.03.2019

10:31

13.530,00 zł

12

Pielęgnacja drzew mgr Piotr Kamiński

Osiedle Sikorskiego 9D/4

44-240 Żory (Śląskie)

dendroserwis@gmail.com

07.03.2019

10:50

17.589,00 zł

13

Pracownia Przyrodnicza SOSENKA Swietłana Jankowska

ul. Tarpanowa 32/4

70-796 Szczecin (Zachodniopomorskie)

biuro@sosenka24.pl  lub paulina@sosenka24.pl

07.03.2019

10:59

92.323,80 zł

14

Pro-Service Patryk Zalewski

ul. Chopina 28/1 - adres do korespondencji: ul. Sobieskiego 16A/19

82-300 Elbląg (Warmińsko - Mazurskie)

pracownia.pak@gmail.com

07.03.2019

11:11

21.930,90 zł

15

Bartosz Startek

ul. Biała 8

70-730 Szczecin (Zachodniopomorskie)

bartekstartek@o2.pl

07.03.2019

11:28

19.864,50 zł

16

Wojciech Siedlarczyk FLORES

ul. Ojca Leona 16

34-450 Krościenko n/D, Krośnica (Małopolskie)

floresy@interia.pl

07.03.2019

11:29

29.955,42 zł

 

2. Oferty nie spełniające wymagań ? brak udokumentowanych uprawnień i doświadczenia w przeprowadzaniu przeglądów zadrzewienia:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Data wpływu oferty

Cena brutto za przegląd

1

mgr inż. Robert Sobolewski

ul. Krucza 12

58-420 Lubawka (Dolnośląskie)

rs.dendrologiaisrodowisko@gmail.com

05.03.2019

12:06

12.000,00 zł

6

Biuro Projektowe EKOsystem Zbigniew Onyśko

Chełstówek 5b

56-416 Twardogóra (Dolnośląskie)

z_onysko@interia.eu

07.03.2019

07:52

2.702,16 zł

9

Arborum Grzegorz Racheniuk

ul. Krzywa 17

46-243 Bogacica (Opolskie)

racheniuk@tlen.pl

07.03.2019

09:37

14.000,00 zł

10

Hortico S.A

ul. Giełdowa 12h

52-437 Wrocław (Dolnośląskie)

sekretariat@hortico.pl  lub jaroslaw.wykurz@hortico.pl

07.03.2019

09:39

48.978,60 zł

12

Pielęgnacja drzew mgr Piotr Kamiński

Osiedle Sikorskiego 9D/4

44-240 Żory (Śląskie)

dendroserwis@gmail.com

07.03.2019

10:50

17.589,00 zł

 

 1. Oferty, które zostały wycofane przez oferentów:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Data wpływu oferty

Cena brutto za przegląd

5

EPH Sp. z o.o.

ul. Krótka 6b/13

58-420 Lubawka (Dolnośląskie)

info@eph.pl

06.03.2019

list

4.400,00 zł

 

Zamówienie nie podlega procedurom określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. z. ) na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy.

 

 

Kierownik

Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce

/-/Ireneusz Kordziński